دوره 10، شماره 3 - ( پاییز 1398 )                   جلد 10 شماره 3 صفحات 38-21 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


1- دانشگاه اصفهان ، mvesal@edu.ui.ac.ir
2- دانشگاه اصفهان
چکیده:   (2540 مشاهده)
 زمینــه و هــدف: در ســال های اخیــر، روان شناســان در زمینــه درمــان و مدیریــت درد مزمــن بــه دنبــال ارزیابــی و کارایــی مداخله هــای روان شــناختی در حــوزه درد مزمــن بوده انــد. در ایــن خصــوص، فراتحلیــل می توانــد بــا یکپارچــه کــردن نتایــج حاصــل از پژوهش هــای مختلــف، میــزان انــدازه اثــر روش هــای درمــان را مشــخص کنــد. مــواد و روش هــا: هــدف از پژوهــش حاضــر درصــدد ارزیابــی میــزان اثرگــذاری مداخــلات روان شــناختی بــر کاهــش شــدت درد بــا اســتفاده از الگوی  نفــر) کــه از لحــاظ روش شــناختی مــورد قبــول بــود، انتخــاب و فراتحلیــل در مــورد 1036 پژوهــش (شــامل 20فراتحلیــل اســت. بــرای ایــن منظــور آن هــا انجــام گرفــت. ابــزار پژوهــش عبــارت از چــک لیســت فراتحلیــل بــود. بــه نظــر می رســد کــه انجــام یــک فراتحلیــل بــه روشــن ســاختن مقــدار واقعــی تأثیــر مداخــلات روان شــناختی بــر شــدت درد کمــک خواهــد کــرد و نیــز میــزان اثربخشــی ایــن مداخــلات را نشــان خواهــد داد. اســت کــه براســاس جــدول تفســیر انــدازه اثــر کوهــن، بــالا ارزیابــی 1/14 یافته هــا: بــر اســاس یافته هــای ایــن پژوهــش میــزان انــدازه اثــر برابــر ) مربــوط بــه تحقیــق 0/54 ) و کم تریــن انــدازه اثــر ( 1396) مربــوط بــه پژوهــش شــیخی (1/81 می شــود؛ بــه طــوری کــه بیش تریــن انــدازه اثــر ( ) بــود. 1393 امیرانــی و همکارانــش ( نتیجه گیــری: نتایــج فراتحلیــل نشــان داد کــه درمان هــای روان شــناختی بــر کاهــش درد مزمــن، تأثیــر بالایــی دارد. در مجمــوع می تــوان گفــت شــواهد بــرای درمان هــای روان شــناختی درد مزمــن امیــدوار کننــده اســت.
متن کامل [PDF 324 kb]   (2578 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: مديريت درد مزمن
دریافت: 1398/1/18 | پذیرش: 1398/2/30 | انتشار: 1398/6/10

بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.