دوره 10، شماره 3 - ( پاییز 1398 )                   جلد 10 شماره 3 صفحات 118-105 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


1- دانشگاه بوعلی سینا ، behnamgholami11@yahoo.com
2- دانشگاه بوعلی سینا
چکیده:   (3013 مشاهده)
  زمینـه و هـدف: زمینـه و هـدف: ایمبالانس هـای عضلانـی ایجـاد شـده در کمـردرد می تواننـد انـدام تحتانی را تحـت تأثیر قـرار دهند. هـدف از این مطالعـه بررسـی رابطـه بیـن میـزان درد و زاویـه قـوس ناحیـه لومبـار بـا فعالیـت عضلات عمـل کننده بـر مفصل مـچ پـا و همچنین مقایسـه فعالیت عضلانـی در مـردان و زنـان ورزشـکار مبتـلا بـه کمـردرد مزمـن غیـر اختصاصی هنـگام انجام اسـکات تک پـا بود. 25 نفـر) و زن (22 نفـر مبتـلا به کمـردرد مزمن غیـر اختصاصی بودند کـه در دو گروه مـرد ( 47 مـواد و روش هـا: شـرکت کنندگان در ایـن مطالعـه ) اسـتفاده شـد. بـا اسـتفاده از خط کش VASنفـر) قـرار گرفتنـد. در ایـن پژوهـش بـرای ارزیابـی میـزان درد ناحیـه لومبـار از مقیـاس بصـری درد ( منعطـف منحنـی لـوردوز ثبـت شـد. فعالیـت عضـلات پای برتـر در هنگام اجرای اسـکات تـک پا بـا اسـتفاده از دسـتگاه الکترومیوگرافی ثبت شـد. از  مسـتقل اسـتفاده شـد.tآزمـون همبسـتگی پیرسـون  بـرای بررسـی روابـط بین متغیرها اسـتفاده شـد و برای مقایسـه متغیرها آزمون یافته ها: نتایج نشان داد که رابطه درد و فعالیت عضلات ساقی قدامی و نازک نی طویل در مردان و زنان مثبت و معنی دار بود. نتیجه گیـری: بـا توجـه بـه نتایـج پژوهـش می تـوان گفت کـه درد کمر عاملی اسـت کـه می توانـد باعث افزایـش فعالیت عضـلات اطـراف مفصل مچ پـای افـراد شـود. درمـان کمـردرد می توانـد خطـر ابتلا به آسـیب هایی کـه با تغییـر در مکانیزم هـای کنترل پاسـچر و حـس عمقی در کمـر و مفاصل دیگـر در زنجیـره حرکتـی مخصوصـا مفصـل مچ پا به وجـود می آیـد را به حداقل برسـاند. ً
متن کامل [PDF 413 kb]   (1310 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: مديريت درد مزمن
دریافت: 1397/12/10 | پذیرش: 1398/3/25 | انتشار: 1398/6/10

بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.