دوره 10، شماره 3 - ( پاییز 1398 )                   جلد 10 شماره 3 صفحات 52-39 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


1- دانشگاه محقق اردبیلی
2- دانشگاه محقق اردبیلی ، amiralijafarnezhad@gmail.com
چکیده:   (2195 مشاهده)
 زمینــه و هــدف: هـــدف از ایـــن پژوهـــش بررســـی اثـــرات یــک دوره توانبخشــی بــا تمرینـــات الاســتیکی بـــر روی طیــف فرکانــس نیرو هــای کف پایــی در دختــران دارای کمـــردرد در طـــی راه رفتــن بـــود.  دختــر دارای عارضـــه کمـــردرد بـــود. ایــن آزمودنی هــا بــه مدت شــش هفتــه تمرینات 20 مـــواد و روش هـــا: نمونـــه پژوهـــش حاضـــر شـــامل الاســتیک راه رفتن را انجام دادند. مقادیـــر نیروهای کـف پایـــی طـــی پیـــش آزمون و پس آزمـــون توســـط دســـتگاه فـــوت اســـکن (با نـــرخ نمونه  هرتـز) ثبـت شـد.300بـــرداری:  ،)P=0/002)، ناحیــه انگشــتان دوم تــا پنجــم (P=0/022 درصــد در انگشــت شســت (99/5 یافته هــا: نتایــج نشــان داد کــه متغیــر فرکانــس بــا تــوان )، در P=0/021)، در ناحیــه میانــی پــا (P<0/001)، در ناحیــه متاتارســال ســوم (P=0/014 )، در متا تارســال دوم ( P<0/001 در متا  تارســال اول ( )، ناحیــه انگشــتان دوم تــا P=0/006)، همچنیــن متغیــر تعــداد هارمونــی ضــروری در ناحیــه شســت پــا (P=0/019ناحیــه خارجــی پاشــنه ( )، در P=0/005)، و ناحیــه متاتارســال ســوم (P=0/019)، در ناحیــه متاتارســال دوم (P<0/001)، در ناحیــه متاتارســال اول (P<0/001پنجــم ( )، طــی پس آزمــون در مقایســه بــا P=0/040)، ناحیــه داخلــی پــا (P=0/047)، در ناحیــه متاتارســال پنجــم (P=0/024ناحیــه متاتارســال چهــارم ( پیش آزمــون افزایــش معنــی داری را دارا می باشــد. همچنیــن ســایر یافته هــای پژوهــش حاضــر هیچگونــه اختــاف معنــی داری طــی پس آزمــون نســبت بــه پیش آزمــون طــی تمرینــات الاســتیک نشــان نــداد. درصــد 99/5 نتیجه گیــری: بــه طورکلــی نتایــج پژوهــش حاضــر نشــان داد کــه تمرینــات راه رفتــن الاســتیکی ســبب افزایــش فرکانــس بــا تــوان و تعــداد هارمونی هــای ضــرورری در نواحــی مختلــف پــا طــی راه رفتــن می شــود.
متن کامل [PDF 382 kb]   (749 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: مديريت درد مزمن
دریافت: 1397/12/3 | پذیرش: 1398/3/25 | انتشار: 1398/6/10

بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.