دوره 10، شماره 1 - ( بهار 1398 )                   جلد 10 شماره 1 صفحات 49-36 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

razavi S B, abolghasemi S, akbari B, naderinabi B. Effectiveness of Acceptance and Commitment Therapy on Feeling Hope and pain management of Women with Chronic pain. JAP 2019; 10 (1) :36-49
URL: http://jap.iums.ac.ir/article-1-5423-fa.html
رضوی سید بابک، ابوالقاسمی شهنام، اکبری بهمن، نادری نبی بهرام. اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر احساس امیدواری و مدیریت درد در زنان مبتلا به درد مزمن. بیهوشی و درد. 1398; 10 (1) :36-49

URL: http://jap.iums.ac.ir/article-1-5423-fa.html


1- دانشجوی دکتری روانشناسی عمومی، واحد رشت، دانشگاه آزاد اسلامی، رشت، ایران
2- گروه روانشناسی، دانشیار ، واحد تنکابن، دانشگاه آزاد اسلامی، تنکابن، ایران ، sh.abolghasemi@tonekaboniau.ac.ir
3- گروه روانشناسی، دانشیار، واحد رشت، دانشگاه آزاد اسلامی، رشت، ایران
4- گروه بیهوشی و درد، دانشیار، دانشگاه علوم پزشکی گیلان، رشت، ایران
چکیده:   (2439 مشاهده)
 زمینــه و هــدف: تجربــه درد در افــراد مبتــلا بــه دردهــای مزمــن می تواند بــر ابعاد مختلــف روانشــناختی و اجتماعــی تأثیرگذار باشــد. ایــن پژوهش بــا هــدف بررســی اثربخشــی درمــان مبتنــی بــر تعهــد و پذیــرش بــر احســاس امیــدواری و مدیریــت درد زنــان مبتــلا بــه درد مزمــن انجــام شــد. مــواد و روش هــا: پژوهــش حاضــر از نــوع تحقیقــات کاربــردی و بــه لحــاظ روش پژوهــش نیمــه تجربــی و از طــرح پیش آزمــون  پس آزمــون  بودنــد کــه از طریــق نمونــه 1396-1397 بــا گــروه کنتــرل بــود. جامعــه پژوهــش کلیــه زنــان مراجعــه کننــده بــه کلنیــک درد گیــلان در ســال  نفــر بــه طــور تصادفــی در دو گــروه آزمایــش و کنتــرل جای دهــی شــدند. هــر دو گــروه قبــل از اجــرای آمــوزش، 20گیــری دردســترس تعــداد  دقیقــه ای تحــت درمــان مبتنــی بــر تعهــد و 90 جلســه 8پرسشــنامه احســاس امیــدواری و مدیریــت درد را تکمیــل کردنــد. گــروه آزمایــش طــی پذیــرش قــرار گرفــت امــا گــروه کنتــرل هیــچ مداخلــه ای دریافــت نکــرد. داده هــا بــا اســتفاده از روش هــای آمــار توصیفــی و بوســیله آزمــون تحلیــل کوواریانــس تــک متغیــره تجزیــه (انکــوا) تحلیــل شــدند. ) نشــان داد بیــن زنــان گــروه آزمایــش F=1/11) و مدیریــت درد (F=1/14 یافته هــا: تحلیــل کوواریانــس تــک متغیــره بــرای احســاس امیــدواری ( ). بــا توجــه بــه نمــرات پــس آزمــون گروه هــای آزمایــش و کنتــرل در ایــن دو متغیــر مشــخص p=0/001و کنتــرل تفــاوت معنــاداری وجــود دارد ( گردیــد، درمــان مبتنــی بــر تعهــد و پذیــرش موجــب افزایــش احســاس امیــدواری و مدیریــت درد زنــان گــروه آزمایــش در مقایســه بــا گــروه کنتــرل در مرحلــه پــس آزمــون شــده اســت. نتیجه گیـری: نتایـج نشـان داد که شـرکت در جلسـات درمان مبتنی بـر تعهد و پذیرش می تواند در افزایش احسـاس امیـدواری و مدیریـت درد زنان مبتلا بـه درد مزمـن تأثیرگـذار باشـد، بنابـر ایـن می تـوان با ارتقاء سـطح تعهد و پذیـرش، ضمن افزایش احسـاس امیـدواری، مدیریـت درد آنـان را نیز ارتقـا داد.
متن کامل [PDF 337 kb]   (2704 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: مديريت درد مزمن
دریافت: 1397/8/25 | پذیرش: 1397/10/14 | انتشار: 1398/2/25

ارسال نظر درباره این مقاله : نام کاربری یا پست الکترونیک شما:
CAPTCHA

ارسال پیام به نویسنده مسئول


بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به بیهوشی و درد می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2024 CC BY-NC 4.0 | Anesthesiology and Pain

Designed & Developed by : Yektaweb