دوره 9، شماره 3 - ( پاییز 1397 )                   جلد 9 شماره 3 صفحات 86-74 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


1- دانشگاه خوارزمی ، njavdaneh68@gmail.com
2- دانشگاه خوارزمی
چکیده:   (2848 مشاهده)
 زمینــه و هــدف: نقــاط ماشــه ای عضلانــی یکــی از اصلی تریــن دلایــل ایجــاد دردهــای مزمــن هســتند و در عیــن حــال جــزء شــایع ترین مشــکلات سیســتم عضلانــی اســکلتی محســوب می شــوند. فعالیــت نقــاط ماشــه ای عضــلات کمــر از جملــه عضلــه مربــع کمــری بســیار شــایع اســت. بنابرایــن هــدف از تحقیــق بررســی تأثیــر تمرینــات حرکتــی بــا و بــدون تکنیــک ریلیــز وضعیتــی بــر درد، ناتوانــی و دامنه حرکتــی افــراد دارای کمــردرد مزمــن غیراختصاصــی بود. مـــواد و روش هـــا: جامعـــه ی هـــدف افـــرادی بـــود کـــه دارای نقـــاط ماشـــه ای در عضلـــه ی مربـــع کمـــری و دارای درد مزمـــن کمـــر بودنـــد. بیمـــاران بـــه صـــورت تصادفـــی بـــه دو گـــروه تقســـیم شـــدند. گـــروه اول، تمرینـــات حرکت درمانـــی همـــراه بـــا تکنیـــک ریلیـــز وضعیتـــی و گـــروه دوم، فقـــط  جلســـه درمـــان را یـــک روز در میـــان دریافـــت کردنـــد. درد بـــر اســـاس مقیـــاس بصـــری درد، 12تمرینـــات حرکتـــی را دریافـــت نمودنـــد. هـــر گـــروه،  ســـاعت 48شـــاخص ناتوانـــی بـــا اســـتفاده از پرسشـــنامه ناتوانـــی اسوســـتری و دامنـــه حرکتـــی کمـــر بوســـیله تســـت تعدیـــل شـــده شـــوبر، قبـــل و                               بعـــد از درمـــان ارزیابـــی شـــد. روش هـــای آمـــاری مـــورد اســـتفاده شـــامل آزمـــون تحلیـــل واریانـــس دو طرفـــه بـــا اندازه گیـــری مکـــرر بـــود. یافته هــا: اختــلاف معنــی داری در مقیــاس شــدت درد، شــاخص ناتوانــی و دامنه حرکتــی کمــر بعــد از مداخلــه تمرینــی در هــر دو گــروه مشــاهده ). در مقایســه دو گــروه پــس از درمــان، در متغیــر شــدت درد، ناتوانــی و همچنیــن دامنه حرکتــی اختــلاف معنــی داری مشــاهده P>0/005شــد( )، بــه طــوری کــه در گــروه  حرکــت درمانــی همــراه بــا تکنیــک ریلیــز وضعیتــی بهبــود بیشــتری حاصــل شــد.P>0/005گردیــد ( نتیجه گیـــری: تمرینات حرکتـــی همـــراه بـــا تکنیـــک ریلیـــز وضعیتـــی در مقایســـه بـــا تمرینات حرکتـــی تأثیـــر بیشـــتری در کاهـــش درد و افزایـــش دامنه حرکتـــی کمـــر داشـــت. بنابرایـــن اســـتفاده از تکنیـــک ریلیـــز وضعیتـــی همـــراه بـــا تمرینات حرکتـــی بـــرای بیمـــاران دارای کمـــردرد مزمـــن توصیـــه می شـــود.
متن کامل [PDF 380 kb]   (2286 دریافت)    

دریافت: 1397/8/15 | پذیرش: 1397/8/15 | انتشار: 1397/8/15

بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.