دوره 10، شماره 1 - ( بهار 1398 )                   جلد 10 شماره 1 صفحات 21-11 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


1- دانشگاه خوارزمی ، njavdaneh68@gmail.com
2- دانشگاه خوارزمی
چکیده:   (2209 مشاهده)
 زمینــه و هــدف: نقــاط ماشــه ای، نقاطــی حســاس و تحریک پذیــر در بانــد ســفت عضلــه اســکلتی و نیــام آن هســتند کــه بــا فشــار انگشــت، درد ارجاعــی، کاهــش دامنــه حرکتــی و کوفتگــی عضلانــی ایجــاد می کننــد. لــذا هــدف از ایــن مطالعــه بررســی مقایســه تاثیــر تکنیــک ریلیــز وضعیتــی بــا و بــدون تکنیــک استرین-کانتراســترین بــر نقــاط ماشــه ای فعــال عضلــه ی تراپــز فوقانــی بــود .   ســال قرار 60   تــا 30 مــواد و روش هــا: جامعــه ی هــدف شــامل مــردان دارای نقــاط ماشــه ای در عضلــه ی تراپــز فوقانــی بودنــد کــه در دامنــه ی ســنی می گرفتنــد. بیمــاران بــه صــورت تصادفــی بــه دو گــروه تقســیم شــدند. گــروه اول، تکنیــک ریلیــز وضعیتــی همــراه بــا تکنیــک استرین-کانتراســترین و گــروه دوم، فقــط تکنیــک ریلیــز وضعیتــی را دریافــت نمودنــد. هــر گــروه، پنــج جلســه درمــان را یــک روز در میــان دریافــت کردنــد. درد بــر اســاس  ســاعت بعــد از درمــان ارزیابــی شــد. روش هــای آمــاری مــورد 48) و دامنــه حرکتــی گــردن بوســیله گونیامتــر، قبــل و VASمقیــاس بصــری درد ( اســتفاده شــامل آزمــون تحلیــل واریانــس دو طرفــه بــا انــدازه گیــری مکــرر بــود.                                           .)P<0/005 یافته هــا: اختــلاف معنــی داری در مقیــاس شــدت درد و دامنــه حرکتــی گــردن بعــد از مداخلــه تمرینــی در هــر دو گــروه مشــاهده شــد( ،)P<0/005 در مقایســه دو گــروه پــس از درمــان، در متغیــر شــدت درد و همچنیــن دامنــه حرکتــی گــردن اختــلاف معنــی داری مشــاهده گردیــد ( بــه طــوری کــه در گــروه ریلیــز وضعیتــی همــراه بــا تکنیــک اســترین کانتراســترین بهبــود بیشــتری حاصــل شــد. نتیجه گیــری: تکنیــک ریلیــز وضعیتــی در دو وضعیــت بــا و بــدون تکنیــک اســترین - کانتــر اســترین در کاهــش درد و بهبــود دامنــه حرکتــی گــردن در افــراد دارای نقــاط ماشــه ای عضلــه تراپزیــوس فوقانــی مؤثــر هســتند. تکنیــک ریلیــز وضعیتــی همــراه بــا تکنیــک اســترین -کانتــر اســترین در مقایســه بــا ریلیــز وضعیتــی تأثیــر بیشــتری در کاهــش درد و افزایــش دامنــه حرکتــی گــردن داشــت.
متن کامل [PDF 330 kb]   (858 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: مديريت درد مزمن
دریافت: 1397/8/12 | پذیرش: 1397/9/26 | انتشار: 1398/2/25

بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.