دوره 9، شماره 4 - ( زمستان 1397 )                   جلد 9 شماره 4 صفحات 40-29 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

moghtader L, Asadi Majareh S. The relationship between social support and the personality traits of Extroversion and Neuroticism and psychological well-being in women with chronic pain . JAP 2019; 9 (4) :29-40
URL: http://jap.iums.ac.ir/article-1-5412-fa.html
فرجی الهام، مقتدر لیلا، اسدی مجره سامره. رابطه ویژگی های شخصیتی (برون گرایی- روان رنجوری) وحمایت اجتماعی با بهزیستی روان-شناختی زنان مبتلا به درد مزمن . بیهوشی و درد. 1397; 9 (4) :29-40

URL: http://jap.iums.ac.ir/article-1-5412-fa.html


1- دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان
2- گروه روان شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت ، moghtaderleila@yahoo.com
3- گروه روان شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت
چکیده:   (2927 مشاهده)
 زمینــه و هــدف: زندگــی بــا درد مزمــن، مســتلزم تحمــل فشــارهای روانــی و عاطفــی بســیار قابــل توجهــی اســت. هــدف از ایــن پژوهــش تعییــن رابطــه ویژگی هــای شــخصیتی (بــرون گرایــی- روان رنجــوری) و حمایــت اجتماعــی بــا بهزیســتی روان شــناختی در بیمــاران مبتــا بــه درد مزمــن کلینیک هــای تخصصــی شهرســتان رشــت بــود. بیمــار زن مبتــا بــه 150 مــواد و روش هــا: طــرح پژوهــش توصیفــی و از نــوع همبســتگی بــود. نمونــه مــورد مطالعــه در ایــن پژوهــش شــامل   بــود کــه بــه روش نمونه گیــری در دســترس انتخــاب شــدند. بــرای 1396 درد مزمــن مراجعــه کننــده بــه کلینیک هــای درد شــهر رشــت در ســال ســنجش متغیرهــای مــورد مطالعــه از پرسشــنامه های ویژگی هــای شــخصیتی نئــو، حمایــت اجتماعــی فیلیپــس و بهزیســتی روانشــناختی ریــف اســتفاده شــد. بــرای تحلیــل داده هــا از روش هــای آمــاری همبســتگی پیرســون و رگرســیون  همزمــان اســتفاده شــد. یافته هــا: نتایــج نشــان داد کــه بیــن ویژگــی شــخصیتی برونگرایــی و حمایــت اجتماعــی بــا بهزیســتی روانشــناختی در بیمــاران مبتــا بــه درد ). بیــن روان رنجــوری بــا بهزیســتی روان شــناختی همبســتگی معکــوس و معنــادار وجــود P>0/01مزمــن همبســتگی مثبــت و معنــادار وجــود دارد ( ). همچنیــن نتایــج تحلیــل رگرســیون نشــان داد کــه متغیرهــای روان رنجــوری، بــرون گرایــی و حمایــت اجتماعــی در مجمــوع، P>0/01دارد ( .)P>0/01 درصــد از تغییــرات بهزیســتی روان شــناختی را پیش بینــی می کننــد ( 74 نتیجه گیــری: بــا برنامه ریزی هــای مــدون در جهــت افزایــش حمایــت اجتماعــی بیمــاران مبتــا بــه درد مزمــن و تعدیــل برخــی ویژگی هــای شــخصیتی در آنهــا می تــوان ســطح بهزیســتی روان شــناختی در ایــن بیمــاران را ارتقــا دارد.
متن کامل [PDF 303 kb]   (5792 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: تخصصي
دریافت: 1397/7/13 | پذیرش: 1397/8/11 | انتشار: 1397/11/26

ارسال نظر درباره این مقاله : نام کاربری یا پست الکترونیک شما:
CAPTCHA

ارسال پیام به نویسنده مسئول


بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به بیهوشی و درد می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2024 CC BY-NC 4.0 | Anesthesiology and Pain

Designed & Developed by : Yektaweb