دوره 10، شماره 3 - ( پاییز 1398 )                   جلد 10 شماره 3 صفحات 20-13 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

khalili A, gholami A, doosti irani A, bashiri S. The relationship between pain score and its effective indices in neonatal endotracheal open suction under ventilator . JAP 2019; 10 (3) :13-20
URL: http://jap.iums.ac.ir/article-1-5411-fa.html
خلیلی آرش، غلامی امیر حسین، دوستی ایرانی امین، بشیری صبا. ارتباط نمره درد و شاخص های موثر بر آن در ساکشن باز اندوتراکئال نوزادان تحت ونتیلاتور . بیهوشی و درد. 1398; 10 (3) :13-20

URL: http://jap.iums.ac.ir/article-1-5411-fa.html


1- دانشگاه علوم پزشکی همدان
2- دانشگاه علوم پزشکی همدان ، saba.bashiri1892@yahoo.com
چکیده:   (2043 مشاهده)
 هــدف و زمینــه: اگرچــه ساکشــن یــک مداخلــه پرســتاری مهــم در نــوزادان تحــت ونتیلاتــور اســت امــا می توانــد بــه عوارضــی از جملــه درد، زجر تنفســی، هیپوکســمی، برونکواسپاســم و عفونــت بیمارســتانی منجــر شــود. هــدف از ایــن مطالعــه بررســی ارتبــاط نمــره درد و شــاخصهای موثــر بــر آن در ساکشــن بــاز اندوتراکئــال نــوزادان تحــت ونتیلاتــور بســتری در بخــش مراقبتهــای ویــژه نــوزادان بیمارســتان های شــهر همــدان اســت. 120 مــواد و روش هــا: مطالعــه حاضــر توصیفــی از نــوع همبســتگی اســت کــه در بخــش مراقبتهای ویــژه نــوزادان بیمارســتانهای همــدان بــر روی  دقیقــه قبــل از ساکشــن بیمــار، شــاخص تنفس و اشــباع اکســیژن خــون شــریانی نوزادان توســط 5نــوزاد نــارس تحــت ونتیلاتــور انجــام شــد. ابتــدا  دقیقــه بعــد از ساکشــن نیــز شــاخص تنفــس و 5 پژوهشــگر در ســه شــیفت بــر اســاس یافته هــای مانیتورینــگ مســتقیم نــوزاد ثبــت شــد. حیــن و اشــباع اکســیژن خــون شــریانی مجــددا ثبــت شــد. داده هــا یــا اســتفاده از آزمون هــای توصیفــی و رگرســیون مــورد تجزیــه و تحلیــل قــرار گرفتنــد. یافته هــا: بــر اســاس نتایــج مــدل تطبیــق یافتــه رگرســیون خطــی بیــن تعــداد تنفــس و اشــباع اکســیژن خــون شــریانی در طــول ساکشــن بــا نمــره درد ارتبــاط معنــی دار آمــاری وجــود نداشــت ولــی بیــن نمــره آپــگار زمــان تولــد و نمــره درد ارتبــاط معنــی دار آمــاری وجــود داشــت .)P=0/000( نتیجه گیــری: ساکشــن بــاز اندوتراکئــال در نــوزادان نــارس می توانــد بــه میــزان بالایــی تعــداد تنفــس و اشــباع اکســیژن خــون شــریانی را تحــت تاثیــر قــرار داده و نمــره درد را در ایــن نــوزادان افزایــش دهــد.
واژه‌های کلیدی: نوزاد، تنفس، اشباع اکسیژن
متن کامل [PDF 273 kb]   (1837 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: طب مراقبت های ویژه
دریافت: 1397/6/21 | پذیرش: 1398/2/8 | انتشار: 1398/6/10

ارسال نظر درباره این مقاله : نام کاربری یا پست الکترونیک شما:
CAPTCHA

ارسال پیام به نویسنده مسئول


بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به بیهوشی و درد می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2023 CC BY-NC 4.0 | Anesthesiology and Pain

Designed & Developed by : Yektaweb