دوره 9، شماره 4 - ( زمستان 1397 )                   جلد 9 شماره 4 صفحات 77-66 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Valizade Orang A, Jafarnezhadgero A, Ghane G, Ghorbanloo F. The effect of using a knee brace on the ground reaction forces, impulse, loading rate and free moment during landing in athletes with anterior cruciate ligament injuries . JAP 2019; 9 (4) :66-77
URL: http://jap.iums.ac.ir/article-1-5407-fa.html
ولی زاده اورنج آیدین، جعفرنژادگرو امیرعلی، قانع قادر، قربانلو فرشاد. اثر بریس زانو بر مولفه های نیروی عکس العمل، ایمپالس، نرخ بارگذاری و گشتاور آزاد در ورزشکاران دارای آسیب رباط صلیبی قدامی طی فرود . بیهوشی و درد. 1397; 9 (4) :66-77

URL: http://jap.iums.ac.ir/article-1-5407-fa.html


1- اردبیل- دانشگاه محقق اردبیلی- دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی- گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی ، Jteymour@gmail.com
2- اردبیل- دانشگاه محقق اردبیلی- دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی- گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی
چکیده:   (2415 مشاهده)
 زمینــه و هــدف: پریــدن و فــرود مانورهــای معمــول در فعالیت هــای ورزشــی هســتند کــه اغلــب آن هــا در ارتبــاط بــا آســیب ربــاط صلیبــی قدامــی می باشــند. هــدف پژوهــش حاضــر بررســی اثــر بریــس زانــو بــر اوج نیروهــای عکس العمــل زمیــن، نــرخ بارگــذاری عمــودی، ایمپالــس در ســه بعــد و اوج مقادیــر گشــتاور آزاد در ورزشــکاران دارای آســیب ربــاط صلیبــی قدامــی زانــو طــی فعالیــت فــرود می باشــد. کیلوگــرم؛ شــاخص تــوده بدنــی 70/00±6/54 متــر؛ وزن: 1/75±0/02 ورزشــکار دارای آســیب ربــاط صلیبــی قدامــی (قــد: 15 مــواد و روش هــا:  Xeleton ســانتی متری انجــام شــد. از بریــس زانــوی 30 کیلوگــرم بــر متــر مربــع) داوطلــب شــرکت در ایــن پژوهــش شــدند. فــرود از ارتفــاع 23/29 بــرای حمایــت از زبــاط صلیبــی قدامــی و از صفحــه نیــروی کیســتلر بــرای ثبــت نیروهــای عکس العمــل زمیــن اســتفاده شــد. 50K30مــدل یافته هــا: نتایــج نشــان داد کــه اوج مؤلفه هــای نیــروی عکس العمــل زمیــن و زمــان رســیدن بــه اوج  نیروهــای عکس العمــل زمیــن در راســتای  ســانتی متری بیــن دو شــرایط فــرود بــا و بــدون اســتفاده از بریــس زانــو 30 عمــودی، قدامــی- خلفــی و داخلــی- خارجــی آزمودنی هــا از ارتفــاع ). همچنیــن یافته هــا هیچگونــه اختــلاف معنــی داری را در نــرخ بارگــذاری، ایمپالــس و گشــتاور آزاد طــی P<0/05 تفــاوت معنــی داری وجــود نــدارد ( .)P<0/05فــرود بــا بریــس در مقایســه بــا فــرود بــدودن بریــس نشــان نــداد ( نتیجه گیــری: بــا توجــه بــه نتایــج تحقیــق حاضــر می تــوان گفــت کــه بریــس در بیمــارن مبتــلا بــه آســیب ربــاط صلیبــی قدامــی جهــت بهبــود نیــروی عکس العمــل زمیــن، گشــتاور آزاد، ایمپالــس و نــرخ بارگــذاری بــه هنــگام فــرود تاثیــر معنــاداری نداشــت. همچنیــن پیشــنهاد می شــود در مطالعــات بعــدی تاثیــر بلنــد مــدت بریــس بــر ایــن مؤلفه  هــا مــورد بررســی قــرار گیــرد.
متن کامل [PDF 563 kb]   (1326 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: مديريت درد مزمن
دریافت: 1397/6/12 | پذیرش: 1397/9/7 | انتشار: 1397/11/26

ارسال نظر درباره این مقاله : نام کاربری یا پست الکترونیک شما:
CAPTCHA

ارسال پیام به نویسنده مسئول


بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به بیهوشی و درد می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2023 CC BY-NC 4.0 | Anesthesiology and Pain

Designed & Developed by : Yektaweb