دوره 9، شماره 3 - ( پاییز 1397 )                   جلد 9 شماره 3 صفحات 24-14 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


1- دانشگاه بوعلی سینا همدان
2- دانشگاه بوعلی ، naderfarahpour1@gmail.com
3- دانشگاه آزاد اسلامی همدان
چکیده:   (4232 مشاهده)
 زمینــه و هــدف: آســیب ربــاط صلیبــی قدامــی شــایعترین آســیب رباطــی انــدام تحتانــی بــوده کــه بازســازی آن بعنــوان یــک رویکــرد درمانــی مناســب توصیــه شــده اســت. حــال بــرای محققــان ایــن ســوال مطــرح اســت کــه آیــا الگوهــای کینماتیکــی تغییریافتــه در انــدام تحتانــی بعــد از جراحــی تصحیــح می شــوند یــا خیــر؟ مطالعــه حاضــر باهــدف تحلیــل دامنــه حرکتــی و ســرعت زاویــه ای مفاصــل انــدام تحتانــی افــراد دارای ربــاط صلیبــی قدامــی بازســازی شــده هنــگام فــرود از ارتفــاع انجــام شــد.  تکلیــف فرودازجعبــه، 3 گــروه ســالم (کنتــرل) و دارای ربــاط صلیبــی قدامــی بازســازی شــده(تجربی) در2 آزمودنــی مــرد در 20 مــواد و روش هــا: بعــدی دامنــه حرکتــی وســرعت زاویــه ای مفاصــل انــدام تحتانــی بااســتفاده از 3پــرش عمودی-فــرود و پــرش ازمانع-فــرود شــرکت کردنــد. اطلاعات پــردازش گردیــد. visual3Dدوربیــن ثبــت و بوســیله نــرم افــزار  .)p=0/00 یافته هــا: درصفحــه ســاجیتال دامنــه حرکتــی مفاصــل زانــو و ران بیمــاران کمتــر و در مفصــل مــچ بیشــتر از افــراد ســالم بــود( صفحــه ســرعت زاویــه ای مفاصــل مــچ و زانــوی 3). در هرP 0.05 صفحــه ی دیگــر، دامنــه حرکتــی زانــوی بیمــاران بیشــتر از افــراد ســالم بــود ( 2در ). متغیرهــای تحقیــق تقریبــا در تکلیــف فــرود از P 0.05بیمــاران کمتــر و درمفصــل ران درصفحــات ســاجیتال وافقــی بیشــتر از افرادســالم بــود( .)P 0.05جعبــه کمتریــن میــزان و درتکلیــف پــرش ازمانع-فــرود بیشــترین میــزان را نشــان دادنــد ( نتیجه گیــری: افــراد دارای ربــاط صلیبــی قدامــی بازســازی شــده، هنــگام اجــرای تکالیــف دشــوار هماننــد فــرود، الگوهــای کینماتیکــی ســال 2 غیرطبیعــی در مفصــل زانــو بــه نمایــش می گذارنــد کــه بــه تبــع آن، مکانیســم های جبرانــی در مفاصــل مجــاور ایجــاد شــده وحداقــل تــا بعــد از بازســازی ربــاط صلیبــی قدامــی همچنــان پابرجــا خواهنــد بــود. ایــن افــراد درصــورت عــدم مراقبــت، در معــرض آســیب مجــدد ربــاط صلیبــی قدامــی و مســتعد گســترش اوســتئوآرتریت زانــو در بلندمــدت می باشــند.
متن کامل [PDF 343 kb]   (5676 دریافت)    
نوع مطالعه: كاربردي | موضوع مقاله: تخصصي
دریافت: 1397/4/27 | پذیرش: 1397/6/5 | انتشار: 1397/9/20

بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.