دوره 9، شماره 4 - ( زمستان 1397 )                   جلد 9 شماره 4 صفحات 65-51 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Ghotbinejhad Bahre Asmani U, Ahadi H, Hatami H, Sarami Foroushani G. Comparison of the Effectiveness of Group Positive Psychotherapy and Group Psychodrama on Spiritual Attitude, Distress Tolerance, and Quality of Life in Women with Chronic Pain . JAP 2019; 9 (4) :51-65
URL: http://jap.iums.ac.ir/article-1-5396-fa.html
قطبی نژاد بهر آسمانی اورانوس، احدی حسن، حاتمی حمیدرضا، صرامی فروشانی غلامرضا. مقایسه اثربخشی روان درمانی مثبت نگر گروهی و روان نمایشگری گروهی بر نگرش معنوی، تحمل پریشانی و کیفیت زندگی در زنان مبتلا به درد مزمن . بیهوشی و درد. 1397; 9 (4) :51-65

URL: http://jap.iums.ac.ir/article-1-5396-fa.html


1- دانشگاه عدالت ، uranus.asmani@yahoo.com
2- دانشگاه آزاد اسلامی، واحدکرج
3- دانشگاه جامع امام حسین (ع)
4- دانشگاه خوارزمی
چکیده:   (3204 مشاهده)
 زمینــه و هــدف: زمینــه و هــدف: درد مزمــن تجربــه ای حســی و روانــی از ناراحتــی اســت کــه معمــولا شــرایط هیجانــی و کیفیــت زندگــی فــرد را بــه شــدت تحــت تاثیــر قــرار می دهــد. پژوهــش حاضــر بــا هــدف مقایســه اثربخشــی روان درمانــی مثبــت نگــر گروهــی و روان نمایشــگری گروهــی بــر نگــرش معنــوی، تحمــل پریشــانی و کیفیــت زندگــی در زنــان مبتــلا بــه درد مزمــن صــورت پذیرفــت. مــواد و روش هــا: پژوهــش حاضــر از نــوع مطالعــات نیمه آزمایشــی بــا طــرح پیــش آزمــون، پــس آزمــون و پیگیــری بــا گــروه کنتــرل بــود. جامعــه آمــاری شــامل کلیــه زنــان دارای درد مزمــن مراجعــه کننــده بــه کلینیــک پــارس رویــال شــهر تهــران بــود کــه از میــان مراجعــه کننــدگان  نفــری گمــارده شــدند. ابــزار پژوهــش شــامل 15 نفــر از زنــان بــا روش نمونه گیــری در دســترس انتخــاب و بــه تصــادف در ســه گــروه 45 ســیمونز و گاهــر، و فــرم کوتــاه کیفیــت زندگــی می شــد؛ و از پروتــوکل ِ شــهیدی و فرج نیــا، تحمــل پریشــانی ِ پرسشــنامه های نگــرش معنــوی رشــید، و بســتۀ روان نمایشــگری بــرای مداخلــه اســتفاده شــد. جهــت تحلیــل داده هــا از روش آمــاری تحلیــل ِ روان درمانــی گروهــی مثبت نگــر کوواریانــس بهــره گرفتــه شــد. یافته هــا: نتایــج پژوهــش حاضــر نشــان داد کــه روان درمانــی مثبت نگــر گروهــی در پس آزمــون نســبت بــه روان نمایشــگری بــر نگــرش معنــوی،  .)p>0/1 تحمــل پریشــانی، وکیفیــت زندگــی زنــان شــرکت کننده تاثیرگذارتــر بــوده اســت ( نتیجه گیــری: بــر اســاس یافته هــا، روان درمانــی مثبت نگــر گروهــی، مداخلــۀ موثرتــری بــرای تقویــت تنظیــم هیجانــی همچــون تحمــل پریشــانی، و نیــز بهبــود نگــرش معنــوی، و در نهایــت بهبــود کیفیــت زندگــی زنــان دارای درد مزمــن می باشــد.
متن کامل [PDF 351 kb]   (1224 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: مديريت درد مزمن
دریافت: 1397/3/26 | پذیرش: 1397/9/7 | انتشار: 1397/11/26

ارسال نظر درباره این مقاله : نام کاربری یا پست الکترونیک شما:
CAPTCHA

ارسال پیام به نویسنده مسئول


بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به بیهوشی و درد می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2023 CC BY-NC 4.0 | Anesthesiology and Pain

Designed & Developed by : Yektaweb