دوره 9، شماره 3 - ( پاییز 1397 )                   جلد 9 شماره 3 صفحات 51-39 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


1- دانشگاه علوم پزشکی اردبیل
2- دانشگاه علوم پزشکی اردبیل ، Dr.GhaziAhmad@Gmail.com
چکیده:   (2243 مشاهده)
 زمینــه و هــدف: درد زایمــان اغلــب شــدید  بــوده  و عــدم تســکین آن می توانــد اثــر ســوء بــر وضعیــت فیزیولوژیــک مــادر داشــته باشــد. اندازه گیــری دقیــق و درمــان مناســب درد یــک مشــکل مهــم بــرای پرســنل پزشــکی و پرســتاری اســت. انتخاب هــای متعــددی بــرای کنتــرل درد  زایمــان وجــود دارد و هــر روش خطــرات و منافــع خــاص خــود را در خصــوص کارایــی و در دســترس بــودن آن بــه همــراه دارد. ایــن مطالعــه بــا هــدف بررســی اثــر بخشــی دگزامتــازون درترکیــب بــا رمــی فنتانیــل در کنتــرل درد زایمــان و عــوارض آنهــا در زنــان مراجعــه کننــده بــه  انجــام گرفــت.1396بیمارســتان علــوی در ســال  A انتخــاب شــدند. گــروه 1 زن بــاردار گراویــد 90 مــواد و روش هــا:  در ایــن مطالعــه از بیــن زنــان بــاردار مراجعــه کننــده بــه بیمارســتان علــوی  قبــل از مداخلــه VAS تحــت تزریــق رمــی فنتانیــل قــرار گرفتنــد. اســکور درد بــر مبنــای Bتحــت تزریــق رمــی فنتانیــل بــا دگزامتــازون و گــروه  تجزیــه و تحلیــل شــد. SPSS  بعــد از مداخلــه  اندازه گیــری شــد. در نهایــت اطلاعــات حاصــل از مطالعــه از طریــق 120 و60 و 30و دقایــق  دقیقــه بعــد از مداخلــه بــه 120 و60 و 30 یافته هــا: شــدت درد در مادرانــی کــه از رمــی فنتانیــل همــراه دگزامتــازون اســتفاده کــرده بودنــد طــور قابــل توجهــی پایین تــر از گروهــی بودندکــه رمــی فنتانیــل بــه تنهایــی دریافــت کــرده بودنــد. در مــورد عــوارض مــادری بــه غیــر از مــورد تهــوع و اســتفراغ و ســر درد در بقیــه مــوارد اختــلاف آمــاری معنــی داری بیــن دو گــروه وجــود نداشــت. تفــاوت معنــی داری میــان گروه هــا از نظــر  و آپــگار مشــاهده نگردیــد.FHR نتیجه گیــری: اســتفاده همزمــان رمــی فنتانیــل و دگزامتــازون در مقایســه بــا رمــی فنتانیــل بــه تنهایــی بــه دلیــل امــن بــودن آن بــرای مــادر و کــودک و ایجــاد بــی دردی مطلوب تــر در حیــن زایمــان توصیــه می گــردد.
متن کامل [PDF 405 kb]   (1046 دریافت)    
نوع مطالعه: كاربردي | موضوع مقاله: بیهوشی زنان
دریافت: 1397/3/18 | پذیرش: 1397/6/5 | انتشار: 1397/9/20

بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.