دوره 9، شماره 3 - ( پاییز 1397 )                   جلد 9 شماره 3 صفحات 73-66 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


1- بیمارستان امام رضا
2- بیمارستان امام رضا ، mkhanbabayi@yahoo.com
3- تبریز
چکیده:   (1918 مشاهده)
 زمینــه و هــدف: جراحی هــای وســیع همچــون لاپاراتومــی می تواننــد موجــب درد بســیار زیــاد و تغییــرات چشــمگیر در وضعیــت همودینامیــک بیمــاران شــوند کــه ضــرورت اســتفاده از بهتریــن شــیوه کنتــرل درد را می طلبنــد. از ایــن رو هــدف مطالعــه حاضــر بررســی انفوزیــون وریدی ســولفات منیزیــم بــر وضعیــت همودینامیــک و کنتــرل درد پــس از جراحــی لاپاراتومــی می باشــد. بیمــار 80 در بیمارســتان امــام رضــا (ع) تبریــز انجــام شــد تعــداد 1391 مــواد و روش هــا: در ایــن مطالعــه کارآزمایــی بالینــی کــه در طــی ســال کاندیــد جراحــی لاپاراتومــی بــا رعایــت معیارهــای ورود و خــروج بــه صــورت تصادفــی در دو گــروه مداخلــه و کنتــرل قــرار گرفتنــد. گــروه مداخلــه  بــه صــورت بولــوس ســولفات منیزیــم دریافــت کردنــد و پــس از پایــان عمــل انفوزیــون 50mg/kgنیــم ســاعت قبــل از عمــل جراحــی بــه میــزان  معنــی دار در نظــر گرفتــه شــد.P >0/05 ســاعت پــس از جراحــی ادامــه یافــت. 24 منیزیــم ســولفات تــا 500mg/hr یافته هــا: تفــاوت آمــاری معنــی دار قبــل و پــس از جراحــی بیــن دو گــروه مداخلــه و کنتــرل از نظــر وضعیــت همودینامیــک و همچنیــن شــدت درد  ســاعت از پایــان جراحــی شــدت درد در گــروه مداخلــه نســبت بــه گــروه کنتــرل پایین تــر 6 ســاعت پــس از جراحــی مشــاهده نشــد، امــا پــس از 6تــا )P = 0/01بــود و اختــاف آمــاری آنــان معنــی دار بــود. ( نتیجه گیــری: منیزیــم ســولفات کمتریــن اثــرات را بــر همودینامیــک بیمــاران تحــت عمــل جراحــی دارد؛ امــا  نتوانســت در ســاعات اولیــه پــس از جراحــی کــه بیمــاران بیشــترین درد را تحمــل می کننــد موثــر باشــد، درحالــی کــه پــس از شــش ســاعت از پایــان جراحــی دارای اثــرات خوبــی در کنتــرل درد می باشــد.
واژه‌های کلیدی: درد، لاپاراتومی، سولفات منیزیم
متن کامل [PDF 266 kb]   (1446 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: مدیریت درد حاد
دریافت: 1397/3/6 | پذیرش: 1397/6/18 | انتشار: 1397/9/20

بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.