دوره 9، شماره 3 - ( پاییز 1397 )                   جلد 9 شماره 3 صفحات 13-1 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


1- دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج ، marziepahlevan@yahoo.com
2- دانشگاه تهران
3- دانشگاه ازاد اسلامی واحد کرج
4- دانشگاه آزاد واحد علوم پزشکی
چکیده:   (2335 مشاهده)
 زمینــه و هــدف: درد مزمــن، از جملــه بیماری هــای روان-تنــی اســت کــه افــراد بســیاری در طــول زندگــی خــود بــا آن مواجــه می شــوند. هــدف از پژوهــش حاضــر، تعییــن نقــش واســطه ای باورهــای فراشــناختی میــان ناگویــی هیجانــی و شــدت درد ادراک شــده در بیمــاران مبتــا بــه درد مزمــن بــود. ســاله مبتــا بــه درد مزمــن مراجعــه کننــده بــه 60 تــا 20 مــواد و روش هــا: روش پژوهــش، همبســتگی، و جامعــه آمــاری عبــارت بــود از بیمــاران  بیمــار مبتــا 440 .1396کلینیــک درد ماهــان و کلینیــک جامــع طــب فیزیکــی و توانبخشــی آرمــان در شــهر تهــران و در خــال بهــار تــا پاییــز  مــاه دردهــای مزمــن اســکلتی- عضانــی داشــتند، بــه صــورت هدفمنــد انتخــاب شــده و پرسشــنامه های ناگویــی هیجانــی 3کــه ســابقه حداقــل تورنتــو، باورهــای فراشــناختی، و مقیــاس درجه بنــدی عــددی شــدت درد را پاســخ دادنــد. ، همبســتگی مثبــت معنــادار دارد. ناگویــی 0.01 یافته هــا: یافته هــا نشــان داد شــدت درد بــا ناگویــی هیجانــی و باورهــای فراشــناختی در ســطح ) و باورهــای β =0/29 و t= 6/68 همبســتگی مثبــت معنــادار داشــت. ناگویــی هیجانــی(0.01هیجانــی بــا باورهــای فراشــناختی نیــز در ســطح ) توانســتند واریانــس شــدت درد را تبییــن کننــد. ناگویــی هیجانــی توانســت تبییــن کننــدۀ باورهــای فراشــناختی β= 0/11 و t= 2/42فراشــناختی( ) نیــز باشــد.β =0/40 وt=9/48( نتیجه گیــری: بــر اســاس یافته هــا، رابطــۀ میــان ناگویــی هیجانــی و شــدت ادراک درد، یــک رابطــۀ خطــی ســاده نیســت؛ بلکــه باورهــای فراشــناختی می تواننــد ایــن رابطــه را تحــت تاثیــر قــرار دهنــد.
متن کامل [PDF 364 kb]   (1494 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: مديريت درد مزمن
دریافت: 1396/11/1 | پذیرش: 1397/5/7 | انتشار: 1397/9/20

بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.