دوره 8، شماره 3 - ( پاییز 1396 )                   جلد 8 شماره 3 صفحات 43-35 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


1- دانشگاه علوم پزشکی تهران
2- علوم پزشکی تهران
3- علوم پزشکی تهران ، zahramolaverdi@gmail.com
چکیده:   (12215 مشاهده)
 زمینــه و هــدف: یکــی از مشــکلات شــایع در اعمــال جراحــی، درد بعــد از عمــل می باشــد کــه جهــت تخفیــف و کنتــرل آن تاکنــون روش هــای متعــددی بــکار گرفتــه شــده اســت. در عیــن حــال درد پــس از عمــل در کودکانــی کــه تحــت عمــل جراحــی قــرار می گیرنــد از اهمیت ویــژه ای برخــوردار اســت زیــرا از یــک ســو تحمــل درد درکــودکان کمتــر بــوده و از طــرف دیگــر مصــرف مخــدر نیــز جهــت کاهــش درد در ایــن گــروه ســنی محدودیــت دارد. لــذا از آنجایــی کــه اســتامینوفن بــه عنــوان یــک داروی کــم عارضــه در ســطح گســترده ای جهــت کاهــش درد مــورد اســتفاده قــرار می گیــرد، ایــن مطالعــه بــا هــدف مقایســه تاثیــر اســتامینوفن و مورفیــن بــر کاهــش درد بعــد عمــل در کــودکان تحــت عمــل آپاندکتومــی بــه انجــام رســید.  نفــره توزیــع شــده و نیــم ســاعت قبــل 40 کــودک کاندیــد عمــل آپاندکتومــی در دو گــروه 80 نتایــج و یافته هــا: در یــک مطالعــه کارآزمایــی بالینــی،  دقیقــه تزریــق و در 15 رقیــق شــده بــود در طــی N/S اســتامینوفن کــه در صــد ســی ســی ســرم 15 mg/kgاز شــروع جراحــی، در گــروه اســتامینوفن  مورفیــن وریــدی توســط مجــری تهیــه شــده تزریــق شــده و شــدت درد در ریــکاوری و دیگــر عــوارض از جملــه تهــوع 0.01mg/kgگــروه مورفیــن نیــز  spss و اســتفراغ بعــد عمــل و پارامترهــای همودینامیــک در طــی مــدت عمــل در دو گــروه تعییــن و مقایســه گردیــد. داده هــای مطالعــه بــا نــرم افــزار مــورد تجزیــه و تحلیــل قــرار گرفــت. 10/4±0/9 در زمــان ورود بــه ریــکاوری در دو گــروه اســتامینوفن و مورفیــن بــه ترتیــب Cheopsis نتیجه گیــری: میانگیــن شــدت درد طبــق معیــار  ریــکاوری شــدت درد در دو گــروه مذکــور بــه ترتیــب 15). در دقیقــه p >0/001 بــوده و اختــلاف معنــی دار بیــن دو گــروه دیــده شــد ( 8/93±2و ). در زمــان خــروج از ریــکاوری شــدت درد در دو گــروه p >0/001 بــوده و تفــاوت معنــی دار بیــن دو گــروه وجــود داشــت ( 8/1±1/72 و 10/58±1/06 ). بــر حســب آزمــون آنالیــز واریانــس بــا p >0/001 بــوده و اختــلاف معنــی دار بیــن دو گــروه وجــود داشــت ( 8/03±1/8 و 10/28±1/2فــوق بــه ترتیــب .)p >0/001 تکــرار مشــاهدات، تغییــرات شــدت درد در طــی مــدت اقامــت بیمــاران در ریــکاوری اختــلاف معنــی دار داشــت ( بحــث: برابــر نتایــج مطالعــه مــا تزریق اســتامینوفن در قبــل از عمــل اپاندکتومی لاپاراســکوپیک، با کاهش شــدت درد بعد از عمل، کم شــدن زمــان اقامت در ریــکاوری و بــروز کمتــر عــوارض دیگــری همچــون تهــوع واســتفراغ بعد عمل و بیقــراری در کــودکان تحت عمــل آپاندکتومــی می باشــد و از انجایی که مصــرف مخــدر در کــودکان محدودیــت مصــرف دارد، اســتامینوفن می توانــد جایگزیــن مناســبی بــرای کنتــرل درد بعــد از عمــل آپاندکتومــی در کودکان باشــد(هر چنــد مورفیــن در کنترل درد تاثیر بیشــتری داشــته اســت )و اســتفاده از آن، مشــروط به عــدم وجود کنترا اندیکاســیون مصرف توصیه می شــود.
متن کامل [PDF 319 kb]   (1601 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: مدیریت درد حاد
دریافت: 1395/10/23 | پذیرش: 1396/6/25 | انتشار: 1396/9/3

بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.