بیهوشی و درد- اخبار نشریه
اخبار

حذف تصاویر و رنگ‌ها

شماره حساب مجله بیهوشی و درد تغییر کرده است

شماره حساب جاری بانک پاسارگاد، بنام انجمن بیهوشی موضعی و درد ایران
3258100107203581

نشانی مطلب در وبگاه بیهوشی و درد:
http://jap.iums.ac.ir/find.php?item=1.43.16.fa
برگشت به اصل مطلب