بیهوشی و درد- اخبار نشریه
خبرنامه

حذف تصاویر و رنگ‌ها
آنچه در این شماره از مجله می خواننید :
راهنمای نویسندگان مقالات فصلنامه علمی پژوهشی بیهوشی ودرد...
برگزاری جلسات کارگروه چهارمین کنگره اینترونشنال درد...
نشست خبری چهارمین کنگره بین المللی و ششمین کنگره سالیانه...
عرضه کتابها،مجلات،محصولات فرهنگی و آموشی انجمن...
اهداجوایز به برگزیدگان چهارمین کنگره بین المللی ...
سخنرانی دکتر مارکو گارواگلیااستادیار بیهوشی دانشگاه تورنتو ...
سخنرانی دکتر ایمانی در مراسم اختتامیه...
برگزاری اولین کارگاه پایه اینترونشنال درد با فلوروسکپی (کاداور)...
تغییر نام انجمن...
اعطای امتیاز داوری برای داوران مقالات...
انتشار کتاب جامع درد...
کارگاه بلوکهای اندام های فوقانی و تحتانی...
انجام اولین اقدام اینترونشنال فیوژن خلفی مهره بصورت پرکوتانئوس (PSF)...
درفهرست پاپ مد قرار گرفتن مجله  انگلیسی"بیهوشی و طب درد"...
تقویم کنگره های...نشانی مطلب در وبگاه بیهوشی و درد:
http://jap.iums.ac.ir/find.php?item=1.43.10.fa
برگشت به اصل مطلب