دوره 9، شماره 1 - ( بهار 1397 )                   جلد 9 شماره 1 صفحات 68-78 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


1- دانشگاه علوم پزشکی مشهد ، zaremd@mums.ac.ir
چکیده:   (391 مشاهده)
زمینـه و هـدف: درد یکـی از مهم ترین شـکایت بیماران پس از جراحی ارتوپد می باشـد. امروزه جهت تسـکین درد پـس از جراحی از روش هـای غیردارویی متنوعـی اسـتفاده می شـود. مطالعـه حاضر با هدف مقایسـه تأثیر ذکرالله و تنفـس ریتمیک بر درد پس از عمـل در بیماران ارتوپـدی انجام گرفت. بیمــار بــه صــورت نمونــه گیــری در دســترس انتخــاب شــدند و سپســبه صــورت 90 مــواد و روش هــا: در ایــن کارآزمایــی بالینــی ســه گروهی،  َحیــم، لاحولَّ الرِحمــنَّ الرِاللهِ ســمِ نفــری ذکــرالله، تنفــس ریتمیــک و کنتــرل قــرار گرفتنــد. در گــروه ذکــرالله، ذکــر شــریف «ب30 گــروه 3تصادفــی در  مرتبــه تکــرار می شــد. تنفــس ریتمیــک بــه روش هــی- هــو 100ــد» بــا طمأنینــه و بــه تعــداد َّحمُمِ  آلَــد وَّمَحُلــی مَ عِّ ــلَ صَهــمّللَــالله، اِبّ الاَهَّــوُ لاقَو دقیقــه انجــام گرفــت. اندازه گیــری شــدت درد بــا مقیــاس نمــره ای درد انجــام گردیــد. تحلیــل 20 انجــام می شــد. مداخلــه در هــر گــروه بــه مــدت  انجــام شــد. 20 نســخه SPSS داده هــا توســط آزمون هــای آنالیزواریانــس یکطرفــه و اندازه هــای تکــراری و بــا نرم افــزار  ســال بــود. بیــن 36/4±13/6 درصــد) متأهــل بودنــد و میانگیــن ســنی 76/6 نفــر (23 درصــد) شــرکت کنندگان مــرد و 70 نفــر (21 یافته هــا: ) و بیمــاران در گــروه ذکــرالله و بعــد از آن در گــروه تنفــس P>0/009 متوســط شــدت درد در مراحــل بعــد از عمــل ارتبــاط معنــی داری وجــود دارد( ریتمیــک درد کمتــری را تجربــه کرده انــد. نتیجه گیــری: هــر دو روش ذکــرالله و تنفــس ریتمیــک بــر کاهــش میــزان درد مؤثرنــد و می تــوان از هــر دو روش جهــت کاهــش درد پــس از عمــل جراحــی ارتوپــدی اســتفاده کرد.
متن کامل [PDF 457 kb]   (259 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: مدیریت درد حاد
دریافت: ۱۳۹۶/۱۱/۴ | پذیرش: ۱۳۹۷/۱/۲۲ | انتشار: ۱۳۹۷/۲/۲۲