دوره 9، شماره 1 - ( بهار 1397 )                   جلد 9 شماره 1 صفحات 44-54 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


1- ، f_alvandi67@yahoo.com
چکیده:   (344 مشاهده)
 زمینــه و هــدف: اختــلالات مربــوط بــه گــردن بــه ویــژه گــردن درد مزمــن بــه طــور قابــل توجهــی در جامعــه شــایع هســتند. گــردن درد در میــان ســالی بیشــترین شــیوع را دارد و شــیوع آن در زنــان بیشــتر از مــردان گــزارش شــده اســت. تحقیــق حاضــر بــه منظــور بررســی تأثیــر تمرینــات تنفســی بــر متغیرهــای درد، ناتوانــی، حــس عمقــی و زاویــه ســر بــه جلــو در بیمــاران دارای گــردن درد مزمــن انجــام شــد.  دارای گــردن درد مزمــن بــرای شــرکت در ایــن مطالعــه فراخوانــی شــدند. ۳۵±۳/۴ مــواد و روش هــا: تعــداد ســی و شــش زن بــا میانگیــن ســنی درد، ناتوانــی، حــس عمقــی و زاویــه ســر بــه جلــو بــه ترتیــب بــا شــاخص بصــری درد، شــاخص ناتوانــی گــردن، تســت بازســازی زاویــه ســری -گردنــی و زاویــه کرانیوورتبــرال قبــل و بعــد از هشــت هفتــه تمرینــات تنفســی، اندازه گیــری شــدند. ) و P=0/016)، حــس عمقــی (P=0/009)، ناتوانــی (P=0/01۴ یافته هــا: پــس از هشــت هفتــه تمرینــات تنفســی، تغییــرات معنــی داری در درد ( ) زنــان دارای گــردن درد مزمــن مشــاهده شــد. P=0/026زاویــه ســر بــه جلــو ( نتیجه گیــری: نتایــج ایــن تحقیــق نشــان داد تمرینــات تنفســی بــر کاهــش درد و ناتوانــی، افزایــش دقــت حــس عمقــی و بهبــود وضعیــت ســر بــه جلــو زنــان دارای گــردن درد مزمــن تاثیرگــذار بــوده اســت. بنابرایــن اســتفاده از تمرینــات تنفســی بــه عنــوان مکمــل تمریــن درمانــی بــرای کمــک بــه درمــان علائــم و مشــکلات بیمــاران دارای گــردن درد مزمــن توصیــه می شــود.
واژه‌های کلیدی: گردن درد، تمرین درمانی، درد، ناتوانی
متن کامل [PDF 373 kb]   (168 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: مديريت درد مزمن
دریافت: ۱۳۹۶/۸/۲۸ | پذیرش: ۱۳۹۷/۱/۱۷ | انتشار: ۱۳۹۷/۲/۲۲