دوره 8، شماره 2 - ( 12-1396 )                   جلد 8 شماره 2 صفحات 46-60 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


1- دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان ، jalalvand_ali@yahoo.com
2- دانشگاه ملایر
3- دانشگاه صنعتی امیرکبیر
4- دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
چکیده:   (1883 مشاهده)
 زمینه و هدف: هدف مطالعه حاضر مقایسه پارامترهای نیروهای عکس العمل هنگام فرود در بیماران مبتلا به کمر درد مزمن است.  نفــر مــرد بیمــار مبتــلا بــه کمــر درد مزمــن در ایــن مطالعــه شــرکت نمودنــد. بــا اســتفاده از یــک 21 نفــر مــرد ســالم و 21  مــواد و روش هــا: هرتــز) مولفه هــای نیــروی عکس العمــل زمیــن هنــگام فــرود اندازه گیــری شــد. ســپس متغیرهــای اوج نیروهــای عکس العمــل 1000صفحــه نیــرو ( )P˂0/05 دو گــروه مســتقل بــا ســطح معنــاداری (t زمیــن و زمــان رســیدن بــه آن هــا، ایمپالــس، و نــرخ بارگــذاری اســتخراج شــدند. آزمــون آمــاری جهــت تحلیــل آمــاری مــورد اســتفاده قــرار گرفــت. ) و حداقــل نیــروی عکس العمــل Fy1,2,3 یافته هــا:  افــراد مبتــلا بــه کمــر درد مزمــن مولفه هــای نیــروی عکس العمــل داخلــی- خارجــی کمتــری ( Fy 1,2 ). بیمــاران مولفه هــای P˂0/05) هنــگام فــرود در مقایســه بــا افــراد ســالم دارنــد (FZ2عمــودی بیشــتری در تمــاس پنجــه پــا بــا زمیــن ( ). بیمــاران مبتــلا بــه کمــر درد مزمــن نــرخ توســعه P˂0/05 ســریع تری دارد ( FZ 3,4 طولانی تــر و FZ  1,2 ســریع تر، زمــان رســیدن بــه مولفه هــای .)P=0/049 کمتــری هنــگام فــرود دارنــد ( Yنیــرو نتیجه گیــری: افــراد مبتــلا بــه کمــر درد میــزان نیــروی عکس العمــل عمــودی بیشــتری نســبت بــه افــراد ســالم داشــتند و ایــن عوامــل بــه عنــوان یــک فاکتــور خطــر زا در افزایــش نیروهــا کامپرســی بــه ســتون فقــرات در نظــر گرفتــه می شــود.
متن کامل [PDF 917 kb]   (325 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: عمومى
دریافت: ۱۳۹۶/۸/۱۸ | پذیرش: ۱۳۹۶/۹/۴ | انتشار: ۱۳۹۶/۱۲/۲