دوره 8، شماره 2 - ( 12-1396 )                   جلد 8 شماره 2 صفحات 23-36 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد ، Hosseyni@mshdiau.ac.ir
چکیده:   (578 مشاهده)
 زمینــه و هــدف: طــرح پوآنــکاره، طــول و عــرض آن به عنــوان معیــاری از تغییــرات کوتاه مــدت ســیگنال مغــزی ( پژوهــش بــه ارزیابــی اثــر تأخیــر بــر تغییــرات عــرض طــرح پوآنــکاره در ســیگنال مغــزی در حالت هــای مختلــف بیهوشــی می پــردازد. مــواد و روش هــا: طرح هــای پوآنــکاره بــا تأخیرهــای یــک تــا شــش در ســه مجموعــه داده در حالت هــای بیــداری، بیهوشــی ســبک و بیهوشــی  محاســبه شــده اســت. SD2 و SD1 عمومــی رســم شــده اســت و بــرای هــر داده عــرض طــرح پوآنــکاره بــه کمــک مشــخصه های یافته هــا: نتایــج نشــان می دهــد در هنــگام بیهوشــی عمومــی عــرض طرح هــای پوآنــکاره بــا افزایــش تأخیــر زیــاد می شــود. در هنــگام بیهوشــی  حاصــل شــده اســت. همچنیــن در هنــگام بیهوشــی طــرح 15/9±0/8 و بــا تأخیــر شــش 8/1±1/2 عــرض طــرح پوآنــکاره بــا اعمــال تأخیــر واحــد  نســبت SD1 پوآنــکاره بــه مقادیــر پایین تــر شــیفت می یابــد. همچنیــن نشــان داده شــد در حالــت بیهوشــی عمومــی بــا افزایــش تأخیــر، نــرخ افزایــش بــه حالت هــای قبلــی نظیــر بیهوشــی ســبک و بیــداری بالاتــر اســت. نتیجه گیــری: ســادگی محاســبه عــرض طــرح پوآنــکاره و انطبــاق آن بــا ماهیــت آشــوبناک ســیگنال های حیاتــی می توانــد در ارزیابــی ســیگنال مغــزی در حالت هــای مختلــف بیهوشــی مفیــد فایده باشــد.
متن کامل [PDF 667 kb]   (379 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: مانیتورینگ بیهوشی
دریافت: ۱۳۹۶/۸/۱۳ | پذیرش: ۱۳۹۶/۸/۲۷ | انتشار: ۱۳۹۶/۱۲/۲