دوره 8، شماره 1 - ( 9-1396 )                   جلد 8 شماره 1 صفحات 67-83 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد ، hosseyni@mshdiau.ac.ir
چکیده:   (2213 مشاهده)
 زمینــه و هــدف: ایــن پژوهــش یــک چهارچــوب محاســباتی بــرای طبقه بنــدی حالت هــای مختلف بیهوشــی نظیــر بیداری، بیهوشــی ســبک و بیهوشــی  و پارامترهای  محیطــی ارائــه می دهد. EEG عمومــی بــه کمــک ســیگنال  مغــزی مــواد و روش هــا:  تفکیــک حالت هــای مختلــف بیهوشــی توســط مراحلــی شــامل جمــع آوری داده، پیــش  پــردازش، فرآینــد جدیــد برچســب زدن ، انتخــاب طــول پنجــره ی مناســب تحلیــل توســط الگوریتــم ژنتیــک، اســتخراج ویژگی توســط پارامترهــای جــورث، آنتروپــی تقریبی، EEGســیگنال عــد همبســتگی و ضرایــب موجــک دابشــیز، بهنجــار ُ عــد فرکتــال پتروشــن، نمــای هرســت، بزرگ تریــن نمــای لیاپانــوف، پیچیدگــی لمپــل زیــو، ب ُب ســازی ویژگی هــا، انتخــاب ویژگی هــای برتــر توســط تحلیــل مؤلفه هــای اصلــی پراکندهــی نامنفــی و طبقه بنــدی توســط شــبکه ی عصبــی تابــع ــی پارامترهــای استخراج شــده از ّ مبنــای شــعاعی انجــام می شــود. فرآینــد الصــاق برچســب صحیــح، توســط نظــر فــرد خبــره و تحلیــل کیفــی و کم کســی متری، فشارســنجی و زمــان تزریــق دارو صــورت می گیــرد. ُ دســتگاه های محــرک عصبــی محیطــی، پالس ا یافته هــا: نتایــج پژوهــش نشــان می دهــد خروجــی شــبکه بــرای تشــخیص حالــت بیــداری، بیهوشــی ســبک و بیهوشــی عمومــی بــه ترتیــب بــه  رســیده اســت. بنابرایــن مــدل پیشــنهادی در طبقه بنــدی حالت هــای مختلــف بیهوشــی بــه درصــد 99/32 و 98/62 ،93/98ــت ّدرصدهــای صح رســیده اســت.  97/3ــت متوســط ّصح نتیجه گیری: درنهایت مشاهده می شود روش پیشنهادی بازنمایی خوبی از رفتار مغز در حالت های مختلف بیهوشی دارد.
متن کامل [PDF 1863 kb]   (1113 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: مانیتورینگ بیهوشی
دریافت: ۱۳۹۶/۶/۳ | پذیرش: ۱۳۹۶/۷/۲۹ | انتشار: ۱۳۹۶/۹/۳