دوره 8، شماره 1 - ( 9-1396 )                   جلد 8 شماره 1 صفحات 1-11 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


1- دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت
2- دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت ، asadimajreh_psy@yahoo.com
3- دانشگاه علوم پزشکی گیلان
چکیده:   (1643 مشاهده)
زمینــه و هــدف: پژوهــش حاضر با هــدف تعیین نقش آلکســی تیمیــا و بدتنظیمی هیجــان در کیفیت زندگی مبتلایــان به درد مزمن انجــام گردید. مــرد) مبتــلا بــه انــواع دردهای 60 زن و 90 نفــر (150 مــواد و روش هــا: پژوهــش حاضــر توصیفــی از نــوع همبســتگی اســت. نمونــه پژوهــش شــامل  بودنــد کــه بــه روش نمونــه گیــری دردســترس انتخاب 1396 مزمــن مراجعــه کننــده بــه کلینیــک درد گیــلان شــهر رشــت طــی فروردیــن تــا خــرداد شــدند و مقیــاس آلکســی تیمیــا تورنتــو، مقیــاس بدتنظیمــی هیجــان گراتــز و رومــر و مقیــاس کیفیــت زندگــی را تکمیــل نمودنــد. داده ها با اســتفاده از روش ضریــب همبســتگی پیرســون و رگرســیون گام بــه گام تحلیــل گردید. نتایــج و یافته هــا: نتایــج نشــان داد ارتبــاط معکــوس و معنــاداری میــان آلکســی تیمیــا و بدتنظیمــی هیجــان بــا کیفیــت زندگــی وجــود  درصــد از تغییــرات کیفیــت زندگــی مبتلایــان بــه درد مزمــن را 32) و دشــواری در شناســایی احساســات و بدتنظیمــی هیجــان حــدود p>0/01دارد( .)p>0/01 پیش بینــی می کننــد( بحــث و نتیجه گیــری: آلکســی تیمیــا و بدتنظیمــی هیجــان درکیفیــت زندگــی مبتلایــان بــه درد مزمــن نقــش دارنــد و لــزوم توجــه بــه فرایندهــای هیجانــی جهــت ارتقــای ســطح کیفیــت زندگــی مبتلایــان می توانــد حائــز همیت باشــد.
متن کامل [PDF 317 kb]   (444 دریافت)    
نوع مطالعه: كاربردي | موضوع مقاله: مديريت درد مزمن
دریافت: ۱۳۹۶/۵/۶ | پذیرش: ۱۳۹۶/۶/۲ | انتشار: ۱۳۹۶/۹/۳