دوره 7، شماره 4 - ( 4-1396 )                   جلد 7 شماره 4 صفحات 61-70 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


1- متخصص
2- متخصص ، Nozar-dr@yahoo.com
چکیده:   (1171 مشاهده)
 زمینـه و هـدف: خونریـزی حیـن عمـل در جراحـی مغز اغلب نیـاز قابـل توجهی بـه انتقال خون حیـن عمـل دارد. ترانگزامیک اسـید یـک داروی آنتـی فیبرینولییتیـک اسـت. هـدف از ایـن مطالعـه بررسـی اثـر ترانگزامیک اسـید در کاهش خونریزی حیـن عمل، در بیمـاران جراحـی کرانیوتومی برداشـت تومـور مغزی بوده اسـت. بیمـار مبتـا به تومـور مغزی تحـت کرانیوتومی مـورد مطالعه قـرار گرفتند. سـی دقیقه قبل از برش پوسـت، 50 مـواد و روش هـا: در ایـن مطالعـه بیمـاران بـه صـورت تصادفـی در یکـی از دو گـروه کنتـرل (نرمـال سـالین) و مداخله ترانگزامیک اسـید قرار داده شـدند. گـروه مداخلـه، ترانگزامیک  میلـی لیتر سـرم نرمال سـالین و گـروه کنترل 500 میلی گـرم بـه ازای هـر کیلوگـرم وزن بـدن را در یـک دوره سـی دقیقه ایـی در 15اسـید بـا دوز یـک حجـم مسـاوی از نرمـال سـالین را دریافت کـرد. در حین جراحـی میزان خون از دسـت رفته از طریق بطری های ساکشـن جراحـی، وزن کردن گازهـای مـورد اسـتفاده در حیـن جراحـی و خـون موجود بـر روی فیلد جراحی، برحسـب تبدیل سـطح فیلد به سـطح گاز مصرفی و شـمارش تعداد پنبه هـای دم دار تعییـن شـد. میـزان از دسـت رفتـن خون هر یک سـاعت یـک بـار اندازه گیری و ثبـت گردید. بـود. اگرچه از دسـت دادن 1050 ±398 و در گـروه کنتـرل 858±314 یافته هـا: در ایـن مطالعـه متوسـط از دسـت دادن خـون در گـروه مداخلـه ). همچنین متوسـط میزان P=0/076 خـون در گـروه مداخلـه نسـبت بـه گـروه کنترل کاهـش یافت اما ایـن کاهش از لحـاظ آماری معنـی دار نبـود ( .)P=0/31 بـود که از لحاظ آمـاری معنی دار نبـود( 906±378و در گـروه کنتـرل 798±365خونریـزی تخمینـی در گـروه مداخلـه نتیجه گیـری: مصـرف ترانگزامیـک اسـید ممکـن اسـت باعـث کاهـش خونریزی شـود ولـی این کاهـش از نظر امـاری معنـی دار نبوده اسـت. تعداد کیسـه خـون مصرفـی و متوسـط میـزان خونریزی تخمینـی در دو گروه تفـاوت معنی داری نداشـت.
متن کامل [PDF 400 kb]   (264 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: مانیتورینگ بیهوشی
دریافت: ۱۳۹۶/۱/۳۰ | پذیرش: ۱۳۹۶/۳/۱۰ | انتشار: ۱۳۹۶/۵/۲