دوره 7، شماره 4 - ( 4-1396 )                   جلد 7 شماره 4 صفحات 107-117 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


1- مربی دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی
2- مربی دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی ، zeraatih@gmail.com
3- کارشناس دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی
چکیده:   (1180 مشاهده)
 زمینـه و هـدف: تهـوع و اسـتفراغ از عـوارض شـایع پس از عمل جراحی اسـت؛ کـه اثرات زیـان بـاری دارد. پروپوفـول جدیدترین دارو بـرای القا و نگهـداری بیهوشـی اسـت. امـروزه مصـرف آن بـه دلیـل شـروع اثر سـریع،  مـدت اثر کوتـاه، داشـتن خاصیت ضدتهـوع و اسـتفراغ و احسـاس راحتی بعـد از عمـل،  رو بـه افزایش می باشـد.  بیمـار کاندید عمـل جراحی عمومی به صورت تصادفی در سـه گروه تقسـیم بندی شـدند. در 90 مـواد و روش هـا: در ایـن کارازمایـی بالینـی تعداد  میلی گرم بـه ازای هر 2 میلی گـرم بـه ازای هـر کیلـو وزن بدن پروپوفـول، در گروه دوم، القای بیهوشـی بـا دوز 1/5گـروه اول القـای بیهوشـی بـا دوز  میلی گرم بـه ازای هر کیلـو وزن بدن پروپوفول انجام شـد. بر اسـاس مقیاس 2/5کیلـو وزن بـدن پروپوفـول و در گـروه سـوم، القـای بیهوشـی بـا دوز  سـاعت بعـد از عمل 6 و 2خودگزارشـی و چـک لیسـت ثبـت تعـداد اسـتفراغ، ارزیایـی شـدت و بـروز تهوع و اسـتفراغ در سـه مرحله، یعـد از عمل؛ انجـام شـد. داده ها توسـط نرم افـزار مورد انالیـز و تحلیل قـرار گرفت. یافته هـا: یافته هـا نشـان داد کـه بین سـن، جنسـیت، مـدت زمان ناشـتا، مدت زمـان عمل در سـه گروه تفـاوت معنـی داری وجود ندارد. بر اسـاس  سـاعت بعد از عمل تفـاوت بین شـدت و بروز تهوع و اسـتفراغ 6 و 2آزمـون آمـاری انالیـز واریانـس یـک طرفـه بیـن سـه گـروه در مرحله ریـکاوری، معنی داری نمی باشـد. نتیجه گیـری: پروپوفـول بـا دوز منقسـم، دارای تاثیـر خـوب و مشـابه در کنتـرل تهـوع و اسـتفراغ بعـد از عمـل جراحـی می باشـد. بنابراین شـیوه تجویـز پروپوفـول (بـا دوز منقسـم و بـدون نیـاز به پمپ) سـاده و ارزان اسـت.
متن کامل [PDF 528 kb]   (454 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: عمومى
دریافت: ۱۳۹۶/۱/۱۹ | پذیرش: ۱۳۹۶/۴/۱۳ | انتشار: ۱۳۹۶/۵/۲