دوره 8، شماره 2 - ( تابستان 1396 )                   جلد 8 شماره 2 صفحات 45-52 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Keramati K, abdollahi M, asghari bagh kheirati A, abdollahi M, shaenannia galesh kalami D. the Interferential Effect of thymus vulgaris Extract and Flunixin meglumine on Mice Visceral Pain: Experimental study . JAP. 2017; 8 (2) :45-52
URL: http://jap.iums.ac.ir/article-1-5334-fa.html
کرامتی کیوان، عبداللهی مصطفی، اصغری باغ خیراتی امیر، عبداللهی مرتضی، شعبان نیای گالش کلامی دانیال. اثر تجویز توأمان عصاره ی گیاه آویشن باغی(Thymus vulgaris) و فلونیکسین مگلومین (Flunixin meglumine) بر درد احشایی در موش: مطالعه ی تجربی . بیهوشی و درد. 1396; 8 (2) :45-52

URL: http://jap.iums.ac.ir/article-1-5334-fa.html


1- دانشگاه سمنان ، Mostafadvm.abdollahi@gmail.com
2- دانشگاه سمنان
3- دامپزشکی
چکیده:   (1810 مشاهده)
 زمینــه و هــدف: گیــاه آویشــن باغــی یــک گیــاه دارویــی  اســت کــه بنابــر اطلاعــات علمــی موجــود دارای اثــرات ضدالتهابــی می باشــد. درد احشــایی یــک احســاس ناخوشــایند اســت کــه درمــان آن بــا داروهــای ضدالتهــاب  غیراســتروئیدی دارای عوارضــی همچــون زخــم معــده، دیســکرازی  خونــی و نارســایی مزمــن کلیــوی بــوده و یافتــن ترکیبــات گیاهــی دارای اثــر سینرژیســمی بــا ایــن دســته ی دارویــی، رهیافــت مناســبی بــرای تقلیل دوز مصرفــی و عــوارض آنــان اســت. ایــن پژوهــش جهــت بررســی اثــر تســکینی تجویــز توامــان عصــاره  ی هیدروالکلــی آویشــن باغــی و فلونیکســین مگلومیــن بــر درد احشــایی انجــام شــد.  ). موش هــا به صــورت تصادفــی g4 ±36 انجــام گرفــت( N-MRI مــوش ســوری نــر نــژاد 40 مــواد و روش هــا: ایــن مطالعــه ی تجربــی بــر روی ) و 2 mg/kg بــه پنــج گــروه شــامل  کنتــرل منفــی دریافــت کننــده ی ســرم فیزیولــوژی، گــروه کنتــرل مثبــت دریافــت کننــده ی فلونیکســین( ) و آویشن-فلونیکســین تقســیم بندی شــده و داروهــا و عصاره هــای هیدروالکلــی 1 mg/kg)، فلونیکســین(100 mg/kg گروه هــای تیمــار آویشــن( دقیقــه پــس از هــر تجویــز، موش هــا بــرای القــاء درد احشــایی مــورد تزریــق اســید اســتیک 15مذکــور را بــه صــورت درون صفاقــی دریافــت نمودنــد.  دقیقــه تعییــن گشــت. داده هــا بــا اســتفاده از نــرم  افــزار 30 ) قــرار گرفتــه و اثــرات ضــد دردی بــا شــمارش تعــداد رایت هــا طــی 10 ml/kg( %0/6 مــورد تجزیــه و تحلیــل واقــع شــدند.P>0/001 در ســطح معنــی داری Tukey و آنالیــز واریانــس یک طرفــه و تســت تکمیلــی SPSSآمــاری ). دو P>0/001 یافته هـا: گـروه کنتـرل مثبـت و گروه های تیمار در مقایسـه با گروه کنتـرل منفی کاهش معناداری را در پاسـخ به درد نشـان دادنـد( )P>0/001 گـروه کنتـرل مثبـت و آویشن-فلونیکسـین در مقایسـه با دو گروه تیمار فلونیکسـین و آویشـن در تسـکین درد، کاهش معنی دار داشـتند( .)P<0/001 ولی نسـبت بـه هم فاقد اختـلاف معنی دار بودنـد( نتیجه گیــری: تجویــز توامــان آویشــن و فلونیکســین دارای اثــر سینرژیســمی در زمینــه تســکین درد احشــایی نســبت بــه تجویــز مســتقل هــر یــک از ایــن دو ترکیــب اســت
واژه‌های کلیدی: آویشن باغی، فلونیکسین، درد، رایتینگ
متن کامل [PDF 683 kb]   (638 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: مدیریت درد حاد
دریافت: ۱۳۹۶/۱/۱۵ | پذیرش: ۱۳۹۶/۲/۲۴ | انتشار: ۱۳۹۶/۵/۲

ارسال نظر درباره این مقاله : نام کاربری یا پست الکترونیک شما:
CAPTCHA

ارسال پیام به نویسنده مسئول


کلیه حقوق این وب سایت متعلق به بیهوشی و درد می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2019 All Rights Reserved | Anesthesiology and Pain

Designed & Developed by : Yektaweb