دوره 7، شماره 4 - ( 4-1396 )                   جلد 7 شماره 4 صفحات 34-44 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


1- استادیار
2- ارشد ، nasrin.z2013@yahoo.com
3- مربی
چکیده:   (1048 مشاهده)
 زمینــه و هــدف: مطالعــات نشــان داده کــه درد فراگیرتریــن شــکایت پزشــکی اســت بــه طــوری کــه خیلــی از بزرگســالان بــا مشــکل درد درگیــر شــده انــد. بنابرایــن در ایــن پژوهــش هــدف، آزمــون رابطــه ســاختاری طرحواره هــای ناســازگار اولیــه بــا درد مزمــن، بــا مطالعــه نقــش میانجــی  گــری بهوشــیاری زمینــه ای در دانشــجویان بــود. نفــر از دانشــجویان کارشناســی بودنــد کــه بــه روش نمونه  گیــری تصادفــی خوشــه ای 201 مــواد و روش هــا: شــرکت  کننــدگان پژوهــش چندمرحلــه ای انتخــاب شــدند. ابــزار اندازه گیــری پژوهــش شــامل پرسشــنامه طرحواره هــای ناســازگار اولیــه یانــگ و پرسشــنامه بهوشــیاری زمینــه ای بائــر و همــکاران و پرسشــنامه درد مزمــن مــک گیــل بــود. آزمــون مســیرهای مســتقیم و غیرمســتقیم الگــوی پژوهــش، بــه ترتیــب، بــا اســتفاده از روش هــای مــدل معــادلات ســاختاری و بــوت اســترپ انجــام گرفــت. یافته هــا: یافته هــا نشــان داد کــه طرحواره هــای ناســازگار و درد مزمــن بــه ترتیــب پیشــایند و پیامــد بهوشــیاری زمینــه ای در دانشــجویان هســتند. همچنیــن، یافته هــا نشــان داد کــه بهوشــیاری زمینــه ای میانجی گــر معنــی دار رابطــه طرحواره هــای ناســازگار اولیــه و درد مزمــن اســت. همچنیــن، مــدل آزمــون شــده، مدلــی مطلــوب بــرای تبییــن درد مزمــن در دانشــجویان می باشــد. نتیجه گیــری: بــر اســاس ایــن یافته هــا می تــوان نتیجــه گرفــت کــه طرحواره هــای ناســازگار اولیــه و بهوشــیاری زمینــه ای تعییــن گرهــای مهــم درد مزمن هســتند.
متن کامل [PDF 389 kb]   (410 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: مديريت درد مزمن
دریافت: ۱۳۹۵/۱۲/۲۲ | پذیرش: ۱۳۹۶/۲/۲۳ | انتشار: ۱۳۹۶/۵/۲