دوره 8، شماره 1 - ( 9-1396 )                   جلد 8 شماره 1 صفحات 44-53 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


1- دانشگاه علوم پزشکی اردبیل ، Dr.GhaziAhmad@Gmail.com
2- دانشگاه علوم پزشکی اردبیل
چکیده:   (2151 مشاهده)
  زمینــه و هــدف: احســاس درد، یــک تجربــه نامطلــوب بــه دنبــال آســیب های بافتــی اســت. درد پــس از عمــل جراحــی یکــی از موضوعــات اصلــی در مراقبت هــای بعــد از عمــل می باشــد و نقــش مهمــی در تســریع بهبــود وضعیــت عمومــی بیمــاران جراحــی ایفــا می کنــد. کنتــرل مناســب درد پــس از جراحــی از نظــر جلوگیــری از تاکــی کاردی، افزایــش فشــارخون، ایســکمی میــوکارد، کاهــش تهویــه آلوئــولار و بهبــود ضعیــف زخم هــا، اهمیــت ویــژه ای دارد. لــذا در ایــن مطالعــه کارایــی و عــوارض دو داروی شــیاف مورفیــن و شــیاف دیکلوفنــاک در مقایســه بــا پتدیــن تزریقــی بــه عنــوان یــک روش ایمــن در کنتــرل درد پــس از جراحــی آپاندکتومــی و هرنــی اینگوئینــال مــورد بررســی قــرار گرفتــه اســت. مــواد و روش هــا: ایــن مطالعــه از نــوع کار آزمایــی بالینــی بــوده و بیمــاران مــورد مطالعــه، بیمــاران مراجعــه کننــده بــه بیمارســتان دکتــر فاطمــی  نفــر کــه بــا روش 75 ســال بودنــد. حجــم نمونــه 18 -70 بــا آپاندیســیت و هرنــی اینگوئینــال در گــروه ســنی 1392شهرســتان اردبیــل در ســال میلیگرمــی پــس از جراحــی و گــروه دوم 10 نفــر وارد مطالعــه شــدند. گــروه اول، شــیاف مورفیــن 25 گــروه 3تخصیــص تصادفــی سیســتماتیک در  میلیگــرم اســتفاده گردیــد. 50 میلیگرمــی پــس از جراحــی و درگــروه ســوم نیــز بــرای کنتــرل درد از پتیدیــن عضلانــی 100شــیاف دیکلوفنــاک  و 3/68 ،4/40 ،4/56 بــه ترتیــب برابــر 24-12-6-2 یافته هــا: میانگیــن نمــرات آنالــوگ بصــری درد در گــروه دریافت کننــده دیکلوفنــاک درســاعات  ،6/68 ،6/52 و در گــروه کنتــرل 2/44 و 3/12 ،3/84 ،4/36، میانگیــن همیــن نمــرات درگــروه دریافــت کننــده شــیاف مورفیــن بــه ترتیــب برابــر 3/36 اختــلاف معنــی داری میــان کاهــش درد بیمــاران در هــر ســه گــروه مــورد بررســی وجــود داشــت. ANOVAs بــود. کــه بــا ازمــون 5/84 و 6/28 نتیجه گیــری: شــیاف مورفیــن و دیکلوفنــاک، هــر دو دارو توانســتند میــزان بــی دردی معنــی داری نســبت بــه گــروه دریافت کننــده پتدیــن تزریقــی در کنتــرل درد پــس از جراحــی آپاندکتومــی و هرنــی اینگوئینــال ایجــاد کنند.

متن کامل [PDF 317 kb]   (529 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: مدیریت درد حاد
دریافت: ۱۳۹۵/۱۰/۲۰ | پذیرش: ۱۳۹۶/۶/۲۵ | انتشار: ۱۳۹۶/۹/۳