دوره 7، شماره 4 - ( 4-1396 )                   جلد 7 شماره 4 صفحات 22-33 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


1- متخصص بیهوشی و مراقبت های ویژه-دانشیاریار مرکزتحقیقات آنستزیولوژی-بیمارستان فوق تخصصی ترمیمی ولایت -دانشگاه علوم پزشکی گیلان
2- متخصص بیهوشی و مراقبت های ویژه-دانشیار مرکزتحقیقات آنستزیولوژی-بیمارستان فوق تخصصی ترمیمی ولایت -دانشگاه علوم پزشکی گیلان ، So_haddadi@yahoo.com
3- دستیار تخصصی بیهوشی و مراقبت های ویژه مرکزتحقیقات آنستزیولوژی-بیمارستان فوق تخصصی ترمیمی ولایت -دانشگاه علوم پزشکی گیلان
4- دکترای آمار و اپیدمیولوژی -استادیار مرکزتحقیقات آنستزیولوژی-بیمارستان فوق تخصصی ترمیمی ولایت -دانشگاه علوم پزشکی گیلان
5- متخصص گوش و حلق وبینی و جراحی سر و گردن-استادیار مرکزتحقیقات آنستزیولوژی-بیمارستان فوق تخصصی ترمیمی ولایت -دانشگاه علوم پزشکی گیلان
6- متخصص بیهوشی و مراقبت های ویژه-استادیار مرکزتحقیقات آنستزیولوژی-بیمارستان فوق تخصصی ترمیمی ولایت -دانشگاه علوم پزشکی گیلان
چکیده:   (1034 مشاهده)
 زمینــه و هــدف: خونریــزی در حیــن عمــل جراحــی آندوســکوپیک ســینوس عارضــه اجتناب ناپذیــر و یــک نگرانــی عمــده هــم بــرای متخصــص بیهوشــی و هــم متخصــص گــوش و حلــق و بینــی می باشــد. هــدف از انجــام ایــن مطالعــه بررســی ارتبــاط بیــن دوزهــای تجویــز شــده ترانــس آمیــک اســید و تأثیــر آن بــر میــزان خونریــزی جراحــی آندوســکوپی ســینوس و طــول مــدت جراحــی در بیمــاران مبتــلا بــه رینوســینوزیت مزمــن بــود.  60 تــا16 بیمارکاندیــد عمــل جراحــی آندوســکوپی ســینوس 100 مــواد و روش هــا: ایــن مطالعــه کارآزمائــی بالینــی تصادفــی دو ســو کــور، روی  ،)5 mg/kg (انفوزیونترانــس آمیــک اســید L بیمــار، گــروه 50 )داشــتند انجــام شــد. ASA I-II( ســال، کــه کلاس وضیعــت فیزیکــی یــک و دو ) بعــد از انتوباســیون تراشــه دریافــت نمودنــد. پروتــکل بیهوشــی بــرای هــر دو گــروه 10 mg/kg (انفوزیونترانــس آمیــک اســید H بیمــار، گــروه 50 ،90 ،60 ،30 ،15) در فواصــل HRمطالعــه یکســان بــود. میــزان خونریــزی حیــن جراحــی، فشــار خــون سیســتولیک و دیاســتولیک، و ضربــان قلــب ( دقیقــه، میــزان رضایتمنــدی جــراح، مــدت زمــان جراحــی و میــزان خونریــزی و عــوارض ناشــی از تجویــز دارو جمــع آوری شــد. تمامــی 150 و 120 و آنالیــز گردیــد. SPSS 19 اطلاعــات در پرسشــنامه جمــع اوری شــده، وارد نرم افــزار  گــروه از نظرخصوصیــات دموگرافیــک همگــن بودنــد. مــدت زمــان عمــل جراحــی تفــاوت معنــاداری بیــن 2 یافته هــا: آنالیــز امــاری نشــان داد کــه  بــه صــورت MABL) امــا میــزان میانگیــن خونریــزی حیــن عمــل بــر حســب میلــی لیتــر و بــر اســاس درصــد p value=0/83دو گــروه نداشــت ( بــود کــه ایــن امــر باعــث بهبــود کیفیــت فیلــد جراحــی بــه صــورت معنــادار ی شــد. L کمتــر از بیمــاران گــروه Hمعنــاداری در گــروه  کاهــش میــزان خونریــزی حیــن عمــل و بهبــود کیفیــت 10 mg/kg نتیجه گیــری: در ایــن مطالعــه بــا افزایــش دوز ترانکســامیک اســید بــه میــزان فیلدجراحــی اندوســکوپی ســینوس بــدون بــروز عــوارض دیــده شــد.

متن کامل [PDF 521 kb]   (417 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: فارماکولوژی بیهوشی
دریافت: ۱۳۹۵/۱۰/۱۷ | پذیرش: ۱۳۹۶/۲/۳ | انتشار: ۱۳۹۶/۵/۲