دوره 7، شماره 4 - ( 4-1396 )                   جلد 7 شماره 4 صفحات 22-33 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Marzban S, Haddadi S, Asad zadeh Z, Atrkar Roshan Z, Faghih A, Parvizi A. Compaison between different doses of intravenous tranexamic acid on surgical bleeding and duration in endoscopic sinus surgery . JAP. 2017; 7 (4) :22-33
URL: http://jap.iums.ac.ir/article-1-5325-fa.html
مرزبان شیده، حدادی سودابه، اسدزاده زهرا، عطرکارروشن زهرا، فقیه علی، پرویزی آرمان. مقایسه تاثیر دوزهای مختلف ترانکسامیک اسید بر میزان خونریزی و طول مدت جراحی درجراحی آندوسکوپیک سینوس . بیهوشی و درد. 1396; 7 (4) :22-33

URL: http://jap.iums.ac.ir/article-1-5325-fa.html


1- مرکزتحقیقات آنستزیولوژی-بیمارستان فوق تخصصی ترمیمی ولایت -دانشگاه علوم پزشکی گیلان
2- مرکزتحقیقات آنستزیولوژی-بیمارستان فوق تخصصی ترمیمی ولایت -دانشگاه علوم پزشکی گیلان ، So_haddadi@yahoo.com
چکیده:   (1188 مشاهده)
 زمینــه و هــدف: خونریــزی در حیــن عمــل جراحــی آندوســکوپیک ســینوس عارضــه اجتناب ناپذیــر و یــک نگرانــی عمــده هــم بــرای متخصــص بیهوشــی و هــم متخصــص گــوش و حلــق و بینــی می باشــد. هــدف از انجــام ایــن مطالعــه بررســی ارتبــاط بیــن دوزهــای تجویــز شــده ترانــس آمیــک اســید و تأثیــر آن بــر میــزان خونریــزی جراحــی آندوســکوپی ســینوس و طــول مــدت جراحــی در بیمــاران مبتــلا بــه رینوســینوزیت مزمــن بــود.  60 تــا16 بیمارکاندیــد عمــل جراحــی آندوســکوپی ســینوس 100 مــواد و روش هــا: ایــن مطالعــه کارآزمائــی بالینــی تصادفــی دو ســو کــور، روی  ،)5 mg/kg (انفوزیونترانــس آمیــک اســید L بیمــار، گــروه 50 )داشــتند انجــام شــد. ASA I-II( ســال، کــه کلاس وضیعــت فیزیکــی یــک و دو ) بعــد از انتوباســیون تراشــه دریافــت نمودنــد. پروتــکل بیهوشــی بــرای هــر دو گــروه 10 mg/kg (انفوزیونترانــس آمیــک اســید H بیمــار، گــروه 50 ،90 ،60 ،30 ،15) در فواصــل HRمطالعــه یکســان بــود. میــزان خونریــزی حیــن جراحــی، فشــار خــون سیســتولیک و دیاســتولیک، و ضربــان قلــب ( دقیقــه، میــزان رضایتمنــدی جــراح، مــدت زمــان جراحــی و میــزان خونریــزی و عــوارض ناشــی از تجویــز دارو جمــع آوری شــد. تمامــی 150 و 120 و آنالیــز گردیــد. SPSS 19 اطلاعــات در پرسشــنامه جمــع اوری شــده، وارد نرم افــزار  گــروه از نظرخصوصیــات دموگرافیــک همگــن بودنــد. مــدت زمــان عمــل جراحــی تفــاوت معنــاداری بیــن 2 یافته هــا: آنالیــز امــاری نشــان داد کــه  بــه صــورت MABL) امــا میــزان میانگیــن خونریــزی حیــن عمــل بــر حســب میلــی لیتــر و بــر اســاس درصــد p value=0/83دو گــروه نداشــت ( بــود کــه ایــن امــر باعــث بهبــود کیفیــت فیلــد جراحــی بــه صــورت معنــادار ی شــد. L کمتــر از بیمــاران گــروه Hمعنــاداری در گــروه  کاهــش میــزان خونریــزی حیــن عمــل و بهبــود کیفیــت 10 mg/kg نتیجه گیــری: در ایــن مطالعــه بــا افزایــش دوز ترانکســامیک اســید بــه میــزان فیلدجراحــی اندوســکوپی ســینوس بــدون بــروز عــوارض دیــده شــد.

متن کامل [PDF 521 kb]   (1079 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: فارماکولوژی بیهوشی
دریافت: ۱۳۹۵/۱۰/۱۷ | پذیرش: ۱۳۹۶/۲/۳ | انتشار: ۱۳۹۶/۵/۲

ارسال نظر درباره این مقاله : نام کاربری یا پست الکترونیک شما:
CAPTCHA code

ارسال پیام به نویسنده مسئول


کلیه حقوق این وب سایت متعلق به بیهوشی و درد می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2018 All Rights Reserved | Anesthesiology and Pain

Designed & Developed by : Yektaweb