دوره 7، شماره 4 - ( 4-1396 )                   جلد 7 شماره 4 صفحات 14-21 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


1- استادیار دانشگاه علوم پزشکی کرمان
2- مربی دانشجوی دکترا دانشگاه علوم پزشکی جیرفت
3- کارشناسی ارشد پرستاری دانشگاه علوم پزشکی کرمان
4- مربی دانشگاه علوم پزشکی جیرفت ، fatememashayekhi@yahoo.com
چکیده:   (1042 مشاهده)
 زمینــه و هــدف: مدیریــت درد یکــی از مهمتریــن اجــزاء مراقبــت از بیمــار اســت و پرســتار نقــش کلیــدی در مدیریــت درد دارد. دانــش کافــی مراقبیــن ســامت نســبت بــه مدیریــت درد بســیار مهــم میباشــد و ایــن مســئله جــزء حقــوق بیمــاران می باشــد. مــواد و روش هــا: ایــن  مطالعــه ی توصیفــی تحلیلــی، بــه بررســی دانــش و نگــرش پرســتاران شــاغل در دانشــگاه علــوم پزشــکی جیرفــت نســبت بــه مدیریــت درد پرداختــه اســت.  درصــد آنــان ســطح دانــش پاییــن نســبت بــه مدیریــت 71/6 درصــد پرســتاران نگــرش منفــی تــا متوســط و 70 یافته هــا: نتایــج نشــان داد بیــش از درد داشــتند. نتیجه گیــری: از آنجایــی کــه نتایــج نشــان داد اغلــب پرســتاران دانــش و نگــرش کافــی نســبت بــه مدیریــت درد ندارنــد، لــذا توصیــه می شــود برنامه هــای آمــوزش مــداوم در زمینــه مدیریــت درد جهــت کلیــه پرســتاران شــاغل مــد نظــر مســئولین قــرار بگیــرد.
واژه‌های کلیدی: دانش، نگرش، پرستاران، مدیریت درد
متن کامل [PDF 311 kb]   (374 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: مديريت درد مزمن
دریافت: ۱۳۹۵/۹/۲۲ | پذیرش: ۱۳۹۶/۲/۲ | انتشار: ۱۳۹۶/۵/۲