دوره 8، شماره 2 - ( تابستان 1396 )                   جلد 8 شماره 2 صفحات 71-83 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Naderi E. Does obesity affect the efficacy of therapeutic exercise on pain intensity and disability in patients with chronic non-specific low back pain? . JAP. 2017; 8 (2) :71-83
URL: http://jap.iums.ac.ir/article-1-5317-fa.html
نادری عین اله. آیا چاقی تاثیر برنامه های ورزش درمانی را بر روی شدت درد و ناتوانی افراد مبتلا به کمر درد مزمن غیر اختصاصی تحت تاثیر قرار می دهد؟ . بیهوشی و درد. 1396; 8 (2) :71-83

URL: http://jap.iums.ac.ir/article-1-5317-fa.html


، ay.naderi@yahoo.com
چکیده:   (1257 مشاهده)
 زمینـه و هـدف: بـا وجود رشـد سـریع و شـیوع چاقـی، تاثیـر چاقـی بـر روی پیامـد برنامه هـای ورزش درمانی در افـراد مبتـلا به کمـر درد مزمن غیراختصاصـی هنـوز در هالـه ای از ابهـام اسـت. بنابرایـن هـدف از تحقیـق حاضـر بررسـی ایـن بـود موضوع اسـت کـه آیا چاقـی می تواند اثربخشـی ورزش درمانـی را بـر روی میـزان درد و ناتوانـی افـراد مبتـلا بـه کمـر درد مزمـن غیـر اختصاصی تحـت تاثیر قـرار دهد؟ زن) مبتـلا به کمـر درد مزمن غیراختصاصی تشـکیل می داد که بر اسـاس ۱۱ مـرد و ۲۱ زن و مـرد (3۲ مـواد و روش هـا: آزمودنی هـای تحقیـق را  ۵۲/3۰±۵/۸۵ زن؛ میانگین سـنی ۴ مرد و ۶ ) در دو گروه آزمودنی های چاق ( WHR) و نسـبت دور کمر به دور باسـن (BMIشـاخص توده بدنی( ) طبقه بندی ۲۴/۵۰±۱/۹۱ و شـاخص توده بدنـی۵۱/۸۱±۷/۱۰ زن؛ میانگین سـنی ۷ مرد و ۱۵) و غیـر چاق ( 3۲/۴۵±۲/۱۵و شـاخص تـوده بدنـی ) جهـت ارزیابی ناتوانی ناشـی از کمردرد  RMQ ) و پرسشـنامه ی ناتوانی رولنـد  -موریس( VASشـدند. جهـت ارزیابـی درد از مقیـاس بصـری درد ( دقیقه اجرا شـد. ۶۰ الـی 3۰ هفتـه، سـه جلسـه در هفتـه و بـه مـدت ۱۰ اسـتفاده شـد. برنامـه ی ورزشـی شـامل هفـت تمریـن بـود کـه بـه مـدت  تجزیه و تحلیل شد.۰/۰۵ و همبسـتگی پیرسـون در سـطح معنی داری ANCOVA مسـتقل، t داده های جمع آوری شـده توسـط آزمون های آماری ) آزمودنی های t =-۲/۱۶،p= ۰/۰۴) و ناتوانـی(t =-۲/۸۸ ،p=۰/۰۰۷ یافته هـا: نتایـج تحقیق نشـان داد که در پیش آزمون بیـن میانگین شـدت درد ( )r=۰/۴3،P=۰/۰۲ مبتـلا بـه کمـر درد مزمـن غیر اختصاصـی چاق و غیر چاق تفـاوت معنی داری وجود دارد. بین شـاخص تـوده بدنی با شـدت درد ( ) در افـراد مبتـلا بـه کمـر درد مزمـن غیراختصاصی نیز ارتباط معنی داری مشـاهده شـد. بعد از مداخلـه درمانی میزان r=۰/۴۹،P=۰/۰۱۷و ناتوانـی ( ) بـرای آزمودنی هـای مبتـلا بـه کمـر درد مزمـن غیر اختصاصی غیرچاق نسـبت F =۵ /۴۲،P =۰/۰3) و ناتوانـی (F =۱۴ /۲۷،P =۰/۰۰۱بهبـود درد ( بـه آزمودنی هـای چاق به طـور معنی داری بیشـتر بود. نتیجه گیـری: نتایـج تحقیـق نشـان داد که چاقـی تاثیر منفی بر روی اثربخشـی برنامـه ورزش درمانی افراد مبتـلا به کمر درد مزمـن غیراختصاصی دارد. بـر ایـن اسـاس بـه نظر می رسـد کـه رویکردهای درمانی که هـر دو وزن بدن و کمـردرد را در افراد چـاق مبتلا به کمردرد مزمـن غیراختصاصی هـدف قـرار می دهنـد، تاثیـرات اقتصـادی قابـل توجه تـری داشـته و حتی ممکن اسـت پیامدهـای طولانی مـدت بهتری نه تنهـا برای کمـر درد بلکه بـرای دیگـر عوارض همراه با چاقی داشـته باشـند.
متن کامل [PDF 607 kb]   (518 دریافت)    
نوع مطالعه: كاربردي | موضوع مقاله: مديريت درد مزمن
دریافت: ۱۳۹۵/۸/۲۴ | پذیرش: ۱۳۹۶/۳/۲۰ | انتشار: ۱۳۹۶/۵/۲

ارسال نظر درباره این مقاله : نام کاربری یا پست الکترونیک شما:
CAPTCHA code

ارسال پیام به نویسنده مسئول


کلیه حقوق این وب سایت متعلق به بیهوشی و درد می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2018 All Rights Reserved | Anesthesiology and Pain

Designed & Developed by : Yektaweb