دوره 7، شماره 3 - ( 1-1396 )                   جلد 7 شماره 3 صفحات 1-10 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


1- کارشناسی ارشد روانشناسی خانواده درمانی ، faezeh.shafiei@gmail.com
2- کارشناس ارشد روانشناسی بالینی
چکیده:   (1209 مشاهده)

 زمینــه و هــدف: درد مزمــن یــک موقعیــت تحلیــل برنــده و ناتوان کننــده اســت کــه بــا برخــی از متغیرهــای روان شــناختی همــراه می شــود. ) در کاهــش فاجعه آمیــزی و شــدت درد MBSRبنابرایــن، هــدف مطالعــه حاضــر اثربخشــی برنامــه کاهــش اســترس مبتنــی بــر ذهــن آگاهــی ( در بیمــاران مبتــلا بــه درد مزمــن عضلانــی- اســکلتی بــود. مــواد و روش هــا: پژوهــش حاضــر یــک مطالعــه نیمــه آزمایشــی بــا طــرح پیــش آزمــون- پــس آزمــون و گــروه کنتــرل بــود. جامعــه آمــاری  بــود کــه از میــان آن هــا 1393 پژوهــش شــامل کلیــه بیمــاران مبتــلا بــه درد مزمــن مراجعه کننــده بــه کلینیــک تخصصــی درد تبریــز در ســال  بیمــار بــا روش نمونه گیــری غیرتصادفــی هدفمنــد بــر اســاس تشــخیص متخصــص درد و انجــام مصاحبــه بالینــی انتخــاب شــدند. ســپس، 40 شــرکت کنندگان بــه شــکل تصادفــی در دو گــروه آزمایــش و کنتــرل جایگزیــن شــدند. ابزارهــای ایــن پژوهــش شــامل مقیــاس فاجعه آمیــزی و مقیــاس شــدت دیــداری درد بــود کــه شــرکت کنندگان در مراحــل پیــش آزمــون و پــس آزمــون تکمیــل نمودنــد. جهــت تجزیــه و تحلیــل داده هــا از روش هــای آمــار توصیفــی و تحلیــل کوواریانــس اســتفاده گردیــد. نتایــج و یافته هــا: نتایــج نشــان داد کــه آمــوزش مهارت هــای ذهــن آگاهــی مبتنــی بــر کاهــش اســترس، در کاهــش فاجعه آمیــزی و شــدت درد بیمــاران موثــر بــود. بحــث و نتیجه گیــری: بــه کارگیــری درمان هــای روان شــناختی می توانــد بــه کاهــش مشــکلات ناشــی از درد در بیمــاران مبتــلا بــه درد مزمــن کمــک  کنــد.

متن کامل [PDF 386 kb]   (426 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: مديريت درد مزمن
دریافت: ۱۳۹۵/۸/۲۳ | پذیرش: ۱۳۹۵/۱۲/۹ | انتشار: ۱۳۹۶/۲/۱۱