دوره 8، شماره 1 - ( 9-1396 )                   جلد 8 شماره 1 صفحات 22-34 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


1- دانشگاه تبریز ، shiriny11@gmail.com
2- دانشگاه تبریز
3- دانشگاه بوعلی سینا
چکیده:   (1208 مشاهده)
 زمینــه و هــدف: هــدف تحقیــق حاضــر مقایســه اوج فشــار کــف پایــی و زمــان رســیدن بــه آن هنــگام راه رفتــن بــا ســرعت عــادی در افــراد دارای کمــردرد مزمــن غیراختصاصــی و افــراد ســالم بــود.  زن ســالم در ایــن تحقیــق شــرکت کردنــد. بــرای اندازه گیــری میــزان کمــردرد 11 زن مبتــلا بــه کمــردرد مزمــن ایدیوپاتیــک و 10 مــواد و روش هــا: حیــن راه رفتــن بــا پــای برهنــه اندازه گیــری شــد. پــس emed از پرسشــنامه کیوبــک اســتفاده شــد. فشــار کف پایــی نیــز بــا اســتفاده از پلــت فــورم  ناحیــه اوج فشــار و زمــان رســیدن بــه آن محاســبه شــدند. بــرای تحلیــل داده هــا از آزمون هــای مانــووا و اندازه گیری هــای  10از تقســیم کــف پــا بــه  اســتفاده شــد. 0/05مکــرر در ســطح معناداری ) بیشــتر از گــروه کنتــرل و در نواحــی p=0/001) و پــای چــپ (p=0/001 یافته هــا: اوج فشــار گــروه تجربــی در نواحــی میدفــوت داخلــی پــای راســت ( ) کمتــر از گــروه کنتــرل بود. p=0/003) و انگشــتان ســه و چهــار و پنــج پــای چــپ (p=0/03)، میدفــوت خارجــی (p=0/04انگشــت شســت پــای راســت ( )p=0/01) و میدفــوت خارجــی (p=0/005)، میدفــوت داخلــی (p=0/003)، خــارج پاشــنه (p=0/002زمــان رســیدن بــه اوج در نواحــی داخــل پاشــنه ( )، متاتارســال p=0/003)، میدفوت خارجــی (p=0/001)، میدفــوت داخلــی (p=0/004)، خــارج پاشــنه (p=0/002پــای راســت و در نواحــی داخــل پاشــنه ( ) پــای چــپ در گــروه تجربــی بیشــتر از گــروه کنتــرل بــود.p=0/001 ) و ســایر متاتارســال های ( p=0/002دوم ( نتیجه گیــری: هنــگام راه رفتــن توزیــع فشــار کــف پایــی تحــت تاثیــر بیمــاری کمــردرد قــرار می گیــرد. بنابرایــن بررســی الگــوی توزیــع فشــار کــف پایــی و تجویــز کفــی مناســب در طراحــی روش هــای درمانــی و مدیریــت درد بیمــاران کمــردرد مزمــن بایــد مــد نظــر قــرار گیــرد.

متن کامل [PDF 404 kb]   (632 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: مديريت درد مزمن
دریافت: ۱۳۹۵/۲/۲۰ | پذیرش: ۱۳۹۶/۶/۲ | انتشار: ۱۳۹۶/۹/۳