دوره 8، شماره 3 - ( پاییز 1396 )                   جلد 8 شماره 3 صفحات 22-34 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

yazdani S, dizaji E, alizade F, hoseini Y. Comparison of peak pressure and time to peak pressure during normal walking between females with idiopathic chronic low back pain and healthy controls . JAP. 2017; 8 (3) :22-34
URL: http://jap.iums.ac.ir/article-1-5289-fa.html
یزدانی شیرین، دیزجی الناز، علیزاده فرزانه، حسینی یاسین. اوج فشار کف پایی و زمان رسیدن به آن هنگام راه رفتن با سرعت عادی در افراد دارای کمردرد مزمن غیراختصاصی و افراد سالم . بیهوشی و درد. 1396; 8 (3) :22-34

URL: http://jap.iums.ac.ir/article-1-5289-fa.html


1- دانشگاه تبریز ، shiriny11@gmail.com
2- دانشگاه تبریز
3- دانشگاه بوعلی سینا
چکیده:   (1784 مشاهده)
 زمینــه و هــدف: هــدف تحقیــق حاضــر مقایســه اوج فشــار کــف پایــی و زمــان رســیدن بــه آن هنــگام راه رفتــن بــا ســرعت عــادی در افــراد دارای کمــردرد مزمــن غیراختصاصــی و افــراد ســالم بــود.  زن ســالم در ایــن تحقیــق شــرکت کردنــد. بــرای اندازه گیــری میــزان کمــردرد 11 زن مبتــلا بــه کمــردرد مزمــن ایدیوپاتیــک و 10 مــواد و روش هــا: حیــن راه رفتــن بــا پــای برهنــه اندازه گیــری شــد. پــس emed از پرسشــنامه کیوبــک اســتفاده شــد. فشــار کف پایــی نیــز بــا اســتفاده از پلــت فــورم  ناحیــه اوج فشــار و زمــان رســیدن بــه آن محاســبه شــدند. بــرای تحلیــل داده هــا از آزمون هــای مانــووا و اندازه گیری هــای  10از تقســیم کــف پــا بــه  اســتفاده شــد. 0/05مکــرر در ســطح معناداری ) بیشــتر از گــروه کنتــرل و در نواحــی p=0/001) و پــای چــپ (p=0/001 یافته هــا: اوج فشــار گــروه تجربــی در نواحــی میدفــوت داخلــی پــای راســت ( ) کمتــر از گــروه کنتــرل بود. p=0/003) و انگشــتان ســه و چهــار و پنــج پــای چــپ (p=0/03)، میدفــوت خارجــی (p=0/04انگشــت شســت پــای راســت ( )p=0/01) و میدفــوت خارجــی (p=0/005)، میدفــوت داخلــی (p=0/003)، خــارج پاشــنه (p=0/002زمــان رســیدن بــه اوج در نواحــی داخــل پاشــنه ( )، متاتارســال p=0/003)، میدفوت خارجــی (p=0/001)، میدفــوت داخلــی (p=0/004)، خــارج پاشــنه (p=0/002پــای راســت و در نواحــی داخــل پاشــنه ( ) پــای چــپ در گــروه تجربــی بیشــتر از گــروه کنتــرل بــود.p=0/001 ) و ســایر متاتارســال های ( p=0/002دوم ( نتیجه گیــری: هنــگام راه رفتــن توزیــع فشــار کــف پایــی تحــت تاثیــر بیمــاری کمــردرد قــرار می گیــرد. بنابرایــن بررســی الگــوی توزیــع فشــار کــف پایــی و تجویــز کفــی مناســب در طراحــی روش هــای درمانــی و مدیریــت درد بیمــاران کمــردرد مزمــن بایــد مــد نظــر قــرار گیــرد.

متن کامل [PDF 404 kb]   (697 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: مديريت درد مزمن
دریافت: ۱۳۹۵/۲/۲۰ | پذیرش: ۱۳۹۶/۶/۲ | انتشار: ۱۳۹۶/۹/۳

ارسال نظر درباره این مقاله : نام کاربری یا پست الکترونیک شما:
CAPTCHA code

ارسال پیام به نویسنده مسئول


کلیه حقوق این وب سایت متعلق به بیهوشی و درد می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2018 All Rights Reserved | Anesthesiology and Pain

Designed & Developed by : Yektaweb