دوره 7، شماره 4 - ( 4-1396 )                   جلد 7 شماره 4 صفحات 1-13 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


1- کارشناسی ارشد دانشگاه تبریز ، amini.maryam329@gmail.com
2- استاد دانشگاه تبریز
3- دکتری
4- پروفسور
چکیده:   (1913 مشاهده)
 زمینــه و هــدف: هــدف از تحقیــق حاضــر بررســی اثربخشــی تکنیک هــای رفتاردرمانــی دیالکتیکــی در کاهــش فاجعــه آمیــزی درد در بیمــاران بــا ســبک دلبســتگی دل مشــغول مبتــلا بــه درد مزمــن عضلانــی- اســکلتی بــود. دقیقــه ای بــر 60 جلســه 12 مــواد و روش هــا: ایــن طــرح پژوهشــی بــر پایــه طــرح خــط پایــه چندگانــه انجــام شــد. پروتــکل درمــان در  ماهــه نیــز وجــود داشــت. 1 جلســه خــط پایــه و یــک جلســه پیگیــری 2 بیمــار زن مبتــلا بــه کمــر درد مزمــن اجــرا شــد. همچنیــن 2روی ) در جلســات خــط پایــه، پنجــم، هفتــم، نهــم، یازدهــم، چهاردهــم و PCQ) و فاجعــه آمیــزی (RSQ پرسشــنامه های مقیاس هــای روابــط ( پیگیــری، توســط آزمودنی هــا تکمیــل شــدند. نتایــج درمــان از طریــق روش ترســیم دیــداری، درصــد بهبــودی و انــدازه اثــر تحلیــل شــد. نتایــج و یافته هــا: نتایــج نشــان داد رفتاردرمانــی دیالکتیکــی در کاهــش فاجعــه آمیــزی بــه  عنــوان یــک رفتــار دلبســتگی در بیمــاران بــا ســبک دلمشــغول موثــر اســت و ایــن اثــرات بــه میــزان زیــادی در مرحلــه پیگیــری نیــز در بیمــاران باقــی می مانــد. بحــث و نتیجه گیــری: به کارگیــری درمان هــای روان شــناختی در کنــار درمــان دارویــی در درمــان بیمــاران مبتــلا بــه درد هــای مزمــن عضلانــی- اســکلتی موثــر اســت.
متن کامل [PDF 536 kb]   (369 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: مديريت درد مزمن
دریافت: ۱۳۹۴/۶/۱۴ | پذیرش: ۱۳۹۵/۱/۲۹ | انتشار: ۱۳۹۵/۸/۱۵