دوره 8، شماره 2 - ( تابستان 1396 )                   جلد 8 شماره 2 صفحات 53-60 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Malekshoar M, Jarineshin H, kashani S, Fekrat F, Raz R, Vatankhah M. Assessment of Propofol and etomidate effect on the duration of convulsion and hemodynamic responses to electroconvulsive therapy . JAP. 2017; 8 (2) :53-60
URL: http://jap.iums.ac.ir/article-1-5321-fa.html
ملک شعار مهرداد، جری نشین هاشم، کاشانی سعید، فکرت فریدون، راز راضیه، وطن خواه مجید. اثر پروپوفول و اتومیدیت بر طول مدت تشنج و پاسخ های همودینامیک حین تشنج درمانی الکتریکی . بیهوشی و درد. 1396; 8 (2) :53-60

URL: http://jap.iums.ac.ir/article-1-5321-fa.html


1- مرکز تحقیقات بیهوشی، مراقبتهای ویژه و کنترل درد، دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان، بندرعباس، ایران
2- مرکز تحقیقات بیهوشی، مراقبتهای ویژه و کنترل درد، دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان، بندرعباس، ایران ، hormozgan91@yahoo.com
چکیده:   (1176 مشاهده)
 زمینـه و هـدف: تشـنج درمانـی الکتریکـی ( درمانـی موجـب تغییـرات قابـل توجـه همودینامیکـی در بیمـار شـده ومدت زمان تشـنج متعاقب تشـنج درمانـی به عنـوان فاکتور مهـم موفقیت در درمـان بـا ایـن روش محسـوب می گـردد. پروپوفـول و اتومیدیت از داروهای شـایع در القای بیهوشـی در تشـنج درمانی هسـتند. ایـن مطالعه با هدف مقایسـه اثـر اتومیدیـت و پروپوفـول روی طـول مدت تشـنج وپارامترهـای همودینامیک در تشـنج درمانی انجام گرفته اسـت. سـال با کلاس 12-60 جلسـه) در محدوده سـنی 54 بیمار (27 مـواد و روش هـا: ایـن مطالعـه به صـورت یک کارآزمایـی بالینی دوسـوکور بر روی  ماهـه صورت گرفـت. از همه بیماران و همراهـان درجه اول آنها جهت شـرکت در مطالعه 9) در یـک دوره ASAیـک و دو انجمـن بیهوشـی آمریـکا( میلی گـرم بـه ازای هرکیلوگرم) 2رضایـت گرفتـه شـد. اینداکشـن بیهوشـی جهـت تشـنج درمانی درجلسـه اول توسـط یکی از داروهـای پروپوفـول ( سـاعت بعد) توسـط داروی 48 میلی گرم به ازای هرکیلوگرم){سـرنگ شـماره دو}و درجلسـه دوم (با فاصله 0/2{سـرنگ شـماره یک}یا اتومیدیت ( مرحله یکبار قبل از تشـنج درمانی و سـپس در دقایق 4دیگر صورت گرفت. فشـارخون سیسـتولی، فشـارخون دیاسـتولی و ضربان قلب بیماران در  SPSS بعـد از تشـنج اندازه گیـری و ثبـت گردیـد. طـول مدت تشـنج نیزدر هر بیمـار اندازه گیری و ثبت شـد. داده ها با اسـتفاده از نرم افزار 5 و 3 ،1 معنـی دار در نظر گرفته شـد. P value >0/05) وابسـته و رگرسـیون خطـی آنالیـز گردیدنـد و T-test و انجـام تسـت های توصیفـی و آزمـون تـی(  35/74 بود. میانگین طول مدت تشـنج در القای بیهوشـی بـا پروپوفول 35/9 ± 10/4 یافته هـا: میانگیـن سـنی افـراد شـرکت کننده در این مطالعـه ). میانگین فشـارخون سیسـتولی و دیاسـتولی و ضربان P =0/24 ثانیه بود که از نظر آماری اختلاف معنی داری نداشـت ( 35/14ثانیه و در اتومیدیت .)P=0/05 قلب در همه زمان های بعد از تشـنج در القای بیهوشـی با پروپوفول کمتر از اتومیدیت بود که از نظر آماری اختلاف معنی داری نداشـتند ( نتیجه گیـری: تفـاوت معنـی داری بیـن طـول مـدت تشـنج و تغییـرات همودینامیـک متعاقب تشـنج درمانـی، پـس از القا بیهوشـی بـا پروپوفول و اتومیدیـت وجـود ندارد.
متن کامل [PDF 833 kb]   (520 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: تخصصي
دریافت: ۱۳۹۵/۹/۲۱ | پذیرش: ۱۳۹۶/۳/۱۰ | انتشار: ۱۳۹۶/۵/۲

ارسال نظر درباره این مقاله : نام کاربری یا پست الکترونیک شما:
CAPTCHA code

ارسال پیام به نویسنده مسئول


کلیه حقوق این وب سایت متعلق به بیهوشی و درد می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2018 All Rights Reserved | Anesthesiology and Pain

Designed & Developed by : Yektaweb